نمایش نتایج: از شماره 1 تا 8 , از مجموع 8

موضوع: بیمه

 1. #1
  کاربرسایت hrg1356 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۴-۲۰
  نوشته ها
  5,534
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 6 در 3 پست

  بیمه

  بيمه پيماني است كه بر پايهي آن شركت بيمه(بيمهگر) تعهد ميكند در برابر مقدار پولي كه فرد يا شركت ديگري(بيمهگذار) به او پرداخت ميكند، زيان وارد شده به بيمهگذار را در پي رويدادي ناخواسته جبران كند. پولي را كه بيمهگذار به بيمهگر ميپردازد، حق بيمه و آنچه را كه بيمه ميشود، موضوع بيمه مينامند. ميزان حق بيمه بر پايهي حساب احتمالات تعيين ميشود و موضوع بيمه و شرايط آن نيز در سند نوشتاري به نام بيمهنامه ميآيد. پيشينهي بيمه به دوران باستان باز ميگردد و خاستگاه بيمهي بهداشت را بايد در تمدن اسلامي جست و جو كرد...
  *هرکس به اندازه همتش رشد می کند*

 2. #2
  کاربرسایت hrg1356 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۴-۲۰
  نوشته ها
  5,534
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 6 در 3 پست

  پاسخ : بیمه

  سرمايهگذاري براي آرامش

  ميزان حق بيمه بر پايهي حساب احتمالات تعيين ميشود. براي نمونه، فرض كنيد صاحبان 100 هزار خانه به يك شركت بيمه قرار داد بيمهي آتشسوزي ببندند و از آن خانهها تنها هزار خانه آتش بگيرد و آسيب ببيند. شركت به ميزان آسيب وارد شده به آن هزار خانه، به صاحبان آنها پول ميپردازد. اما به صاحبان 99 هزار خانهي ديگر كه آتش نگرفتهاند پولي نميدهد. اين پول هم از حق بيمهاي به دست ميآيد كه صاحبان خانهها طي سال به آن شركت پرداختهاند و آرامش را به خانهي خود آوردهاند.

  شركتهاي بيمه سرمايهاي را كه از بيمهگذاران دريافت ميكنند در كارهاي بازرگاني و خدماتي وارد ميكنند تا از پس هزينههاي ناشي از زيانهاي بزرگ، مانند سقوط هواپيما، غرق شدن كشتي، سيل، زمينلرزه و آتشسوزيهاي گسترده برآيند. البته، بيشتر آنها قراردادهايي را به شركتهاي بيمهاي بزرگتر و گاهي شركتهاي بينالمللي ميبندند و به آنان حق بيمه پرداخت ميكنند. بنابراين، آنها با بيمه كردن مردم براي آنها آرامش ميآورند و خود با بيمه كردن بخشي از سرمايهي خود در شركتهاي ديگر به آرامش دست پيدا ميكنند..
  *هرکس به اندازه همتش رشد می کند*

 3. #3
  کاربرسایت hrg1356 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۴-۲۰
  نوشته ها
  5,534
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 6 در 3 پست

  پاسخ : بیمه

  تاريخ بيمه

  همهي قومها و تمدنهاي كوشيدهاند به شيوهاي زيانهاي رسيده به خود را كاهش دهند. از زمانهاي دور مردم جواهر و چيزهاي ارزشمند خود را براي روزهاي گرفتارى نگهداري ميكردند و هوز هم چنين شيوهاي وجود دارد. گاهي چيزهاي با ارزش را به پرستشگاهها ميسپردند و در برابر نگهداري از آنها نيز هزينهاي پرداخت ميكردند. چنين شيوهاي در بين سومريها و بابليها وجود داشته است. اما پسانداز كردن همواره شيوهي مناسبي نبود، چرا كه گاهي يورشگران به چپاول پرستشگاهها روي ميآوردند. همچنين، تاراج بازرگانان و غرق شدن كشتيها در دريا همواره وجود داشت.

  بازرگانان چيني براي پشتيباني از يكديگر از خطر از دست دادن كشتيهاي باري در طوفانها يا دزديهاي دريايي يا هر رويداد ناگوار ديگري كه در دريا رخ دهد، بارهايشان را بين چند كشتي پخش ميكردند و چنين ميانديشيدند كه اگر يك كشتي در يك روز غرق شود يا آسيب ببيند، همهي كشتيها كه در چند روز به دريا ميروند، همگي آسيب نخواهند ديد. آنها از اين راه از زيان ناشي از غرق شدن كشتيها يا دزديده شدن كالاهايشان ميكاستند.

  اما به نظر ميرسد بابليها، كه در بانكداري نيز پيشتار بودند، شيوهي بهتري براي بيمه كردن بازرگانان پيدا كرده بودند. بر پايهي سندهايي نوشتارى كه از آنان بر جاي مانده است، اگر بازرگان بابلي براي خريد كالا يا هزينههاي كشتي از بانكداران بابلي وام ميگرفت و كالاهايش را ميدزديدند يا رويداد ناخواستهي ديگري پيش ميآمد، بازرگان چيزي پرداخت نميكرد. چرا كه بهرهي بالا، كه گاه بيش از 25 درصد بود، در واقع حقبيمهاي بود كه بازرگانان بابلي ميپرداختند. قانون اين شيوه از بيمه در استوانهي قانون حمورابي نيز آمده است.

  فينيقيها، كه كشتيهايشان در درياي مديترانه به جابهجايي كالا ميپرداختند، نيز بيمهكردن را از مردمان بابلي ياد گرفتند. آنها براي بيمه كردن كشتيهاي خود نيز بيمه داشتند و برخي دانشمندان نوشتههاي آنها را كهنترين سندهاي بيمهي دريايي ميدانند. بيمهي دريايي را يونانيها و روميها از فينيقيهاي آموختند. سپس بازرگانان ايتاليايي در سدههاي ميانه(قرون وسطي) به اين گونه از بيمه روي آوردند و بندرهاي ونيز، لمباردي و جنوآ در ايتاليا از مركزهاي اصلي بيمهي دريايي در اروپا شد.

  ايتالياييها بيمهي دريايي را به انگلستان بردند. سپس در آغاز سدهي هفدهم ميلادي بازرگانان انگليسي و كشتيداران در كافهاي به نام لويدز در نزديكي بارانداز لندن گرد هم آمدند. آنها همپيمان شدند تا در سود و زيان يك دريانوردي با هم سهيم باشند. خطر رويدادهاي ناخواسته براي برخي از آن افراد بيشتر بود، چرا كه بار بيشتري داشتند يا بار آنها ارزشمندتر بود. از اين رو، آنها بايد هزينهي بيشتري پرداخت ميكردند و در واقع بار خود را از اين راه بيمه ميكردند. آنها از پايهگذاران بنياد بيمهي لويدز شدند كه مهمترين مركز بيمهي دريايي شد. اين بنياد اكنون نيز به كار بيمه ميپردازد و يكي از بنيادهاي مشاوره و پژوهشهاي بيمه جهان است.

  سواي بيمهي دريايي، بيمههاي ديگري نيز در جهان باستان وجود داشته است. براي نمونه، بر پايهي نوشتههاي جاحظ، نويسندهي عرب كه كتابهايي پيرامون تاريخ باستاني ايران نوشته است، دولتهاي باستاني ايران از خانوادههايي كه در آيين جشنهاي نوروز هديهاي به ارزش10 هزار درهم يا بيشتر به پادشاه ميدادند، در رويدادهاي ناخواسته و گرفتاريهاي مالي پشتيباني ميكرد. او در كتاب التاج في اخلاق الملوك چنين آورده است:

  " ... اگر ارزش هديهها به دههزار درهم رسيد آن را در ديوان ويژه بنويسند و اگر در طي سال اتفاقي براي هديهدهنده رخ دهد كه نيازمند كمك گردد، مانند اين كه بليهاي بر او برسد يا ساختماني بسازد يا مهماني بزرگ و وليمهاي بدهد يا پسر زن دهد يا دختر به شوي فرستد و هديهي او ده هزار درهم بوده، دو برابر آن را به عنوان كمك به او بدهند. ولي اگر هديهي او چيز كوچكي بوده، مانند پيكاني يا سيبي يا ترنجي و مانند آنها، بر شاه است كه در هنگام نيازمندي او به اندازهاي كه اخلاص و وفاداري هديهدهنده مقتضي آن و خيلي بيش از اندازهي هديهي او باشد، او را پاداش دهد. و اگر كسي از اين افراد در هنگام نيازمندي كمكي به او نميرسيد، وظيفه داشته است كه آن را به ديوان اطلاع دهد و از زنده نگهداشت اين آيين غفلت نكند."

  از جمله بيمههايي كه در روزگار گذشته بهويژه در سرزمينهاي اسلامي وجود داشته، بيمهي بهداشت است. در روزگار شكوفايي تمدن اسلامي بيمارستانهاي پيشرفتهاي در شهرهاي گوناگون، بهويژه ري، فيروزآباد، نيشابور، سيستان، اصفهان، مرو، خوارزم، بغداد، قاهره، فسطاط، دمشق و فاس، بنيانگذاري شده بود كه هزينهي آنها، از دستمزد پزشكان و كاركنان تا هزينهي دارو و غذا، را دولت ميپرداخت يا در بيشتر جاها از موقوفهها پرداخت ميشد. در آن زمان معمول بود كه با بناي هر بيمارستان، به اندازهي كافي موقوفه براي هزينههاي آن در نظر ميگرفتند.

  بيمارستان عضدي بغداد، كه به فرمان عضدالدولهي ديلمي ساخته شد و محمد بن زكرياي رازي به رياست آن برگزيده شده بود، از پيشرفتهترين بيمارستانهاي آن زمان بود. در آن بيمارستان حتي پس از اين كه بيمار از بيمارستان مرخص ميشد، هزينهي زندگي او براي شمار روزهايي كه پزشك تشخيص ميداد بيمار بهبود يافته بايد استراحت كند و به كار نپردازد، از سوي بيمارستان پرداخت ميشد تا بار ديگر بيماري او بازنگردد و هزينهاي به بيمارستان تحميل نشود...
  *هرکس به اندازه همتش رشد می کند*

 4. #4
  کاربرسایت hrg1356 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۴-۲۰
  نوشته ها
  5,534
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 6 در 3 پست

  پاسخ : بیمه

  بيمههاي نوين

  گرچه نخستين بيمهها در براي كشتيها باري پي ريزي شده بود، بازرگانان بر آن شدند كه در خطرهاي ديگر، مانند آتشسوزي نيز با هم شريك شوند. نخستين شركت بيمه آتشسوزي در سال 1667 ميلادي، پس از آتشسوزي بزرگي كه در لندن رخ داد و نزديك 130 هزار خانه را ويران كرد و 100 هزار نفر بيخانمان برجاي گذاشت، بنيانگذاري شد. سپس، نخستين شركت بيمهي آمريكايي با مشاركت فروشگاهداران در سال 1735 براي پشتيباني از يكديگر در برابر آتش گرفتن ساختمانهاي چوبيشان به وجود آمد. آن شركت تنها 5 سال دوام آورد. سپس در سال 1752 بنجامين فرانكلين شركت بيمهي آتشسوزي را در فيلادلفيا بنيانگذاري كرد. آن شركت به صورت شركت بيمهي آمريكا شمالي باقي ماند و هنوز هم مركز آصلي آن در فيلادلفيا است.

  پيامدهاي پس از جنگ جهاني دوم به گسترش بيمههاي اجتماعي انجاميد. بين سالهاي 1880 تا 1890 برنامهي بيمهي اجتماعي در آلمان اجرا شد تا برنامهي سوسياليستها را خنثي كند. آن بيمه شامل بيمهي حوادث ناشي از كار، بيمهي بيكاري، بيمهي از كار افتادگي و سالمندي بود. در انگلستان نيز هنگامي كه قانون بيمهي ملي به سال 1911 به تصويب رسيد، قانوني گذاشته شد تا كارگران در برابر بيماري، بيكاري و پيري بيمه شوند. گسترش شهرنشيني و رشد و گسترش صنايع، تمركز كالا در انبارها در سدهي بيستم ميلادي باعث زياد شدن خطر و ضرورت توسعهي بيمههاي گوناگون شد.
  *هرکس به اندازه همتش رشد می کند*

 5. #5
  کاربرسایت hrg1356 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۴-۲۰
  نوشته ها
  5,534
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 6 در 3 پست

  پاسخ : بیمه

  بيمههاي نوين در ايران

  واژهي بيمه نخستينبار در منابع فارسي در تحفه العالم عبدالطيف شوشتري به معناي اطمينان دادن به شخص به كار رفته است و محمد معين آن را برگفته از بيما، يك واژهي هندي يا اردو، ميداند. نخستينبار ناصرالدين شاه در 1270 خورشيدي امتيازنامهاي را با عنوان "تاسيس ادارهي حمل و نقل و سازمان بيمه در ايران" به لازار پولياكف روسي واگذار كرد كه به اجرا در نيامد. سپس در دوران احمدشاه قاجار به سال 1289 خورشيدي دو بنياد روسي نادژدا و كافكاز مركوري(به معناي مريخ قفقاز) فعاليتهاي بيمهاي خود را آغاز كردند. آرامآرام شركتهاي خارجي ديگري در ايران به راه افتاد كه تا 25 سال بازار بيمهي ايران را در دست داشتند و در سال 1314 دستكم 29 شركت بيمهي خارجي در ايران فعاليت داشتند. از ميان آنها، دو شركت آلماني اينگستراخ و يوركشاير از همه فعالتر بودند و تا پيروزي انقلاب اسلامي به كار پرداختند.

  در سال 1314 خورشيدي به كوشش الكساندر آقايان و علياكبر داور، شركت سهامي بيمهي ايران با سرمايهي دولت تشكيل شد. تا پيش از آن تاريخ هيچ شركت صد درصد ملي در خاورميانه و حتي هندوستان وجود نداشت. سپس، قانون بيمه در ارديبهشت 1316 خورشيدي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد و بيمهي سازمانهاي دولتي به آن شركت بيمهي ايران واگذار شد. همچنين، شركتهاي دولتي موظف شدند 25 درصد از بيمههاي صادرهي خود را در ايران، نزد شركت سهامي بيمهي ايران، بيمهي اتكايي كنند.

  در 29 آبان 1322 خورشيدي قانون بيمهي كارگران در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد. بر پايهي مادهي اول اين قانون، همهي كارخانهها و بنيادهاي اقتصادي، بازرگاني، صنعتي و معدني و هر بنيادي كه كارگري را در استخدام دارد، چه دولتي و چه غيردولتي، بايد كارگران خود را نزد شركت سهامي بيمهي ايران يا شركت بيمهي داخلي ديگري كه دولت مقتضي داند، در برابر رويدادهاي ناخواستهاي كه هنگام پرداختن به كار رخ دهد، بيمه كند.

  بين سالهاي 1329 تا 1343 خورشيدي 8 شركت بيمه ايراني خصوصي بنيانگذاري شد و در دولت دكتر مصدق به سال 1331 خورشيدي قانوني براي محدود كردن فعاليت شركتهاي بيمهي خارجي تصويب شد. به اين ترتيب، از فعاليت شركتهاي بيمهي خارجي كاسته شد و بر شكوفايي شركتهاي بيمهي داخلي افزوده شد. تصويب قانون بيمهي اجباري و مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري در برابر شخص ثالث در 1347 خورشيدي، به شكوفايي هر چه بيشتر شركتهاي بيمهي داخلي انجاميد. همچنين، در سال 1349 خورشيدي مدرسهي عالي بيمه براي پرورش نيروي فني صنعت بيمهي كشور بنيانگذاري شد.

  با تصويب قانون تاسيس بيمهي مركزي در 30 خرداد 1350 فعاليتهاي بيمهاي در ايران در نظارت قانوني بيشتري قرار گرفت. اين سازمان با سرمايهي دولت براي ساماندهي به فعاليتهاي بيمه، حمايت از بيمهگذاران و بيمهشوندگان و زمينهسازي براي شكوفايي بيمه در ايران پيريزي شد. فعاليتهاي اين سازمان و رشد اقتصادي ناشي از افزايش قيمت نفت در دههي 1350 خورشيدي به پيريزي چند شركت بيمهاي فعال، از جمله بيمهي تهران، بيمهي دانا، بيمهي حافظ و بيمهي ايران و آمريكا با مشاركت سرمايهگذاران خارجي انجاميد. به اين ترتيب بر فعاليتهاي بيمهاي در ايران افزوده شد و تا پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357، علاوه بر شركت سهامي بيمهي ايران، 13 شركت بيمهي خصوصي و دو نمايندگي خارجي در صنعت بيمهي ايران فعاليت ميكردند.

  پس از پيروزي انقلاب اسلامي، شوراي انقلاب در 4 تيرماه 1358همهي شركتهاي بيمهي ايراني را ملي اعلام كرد و بر پايهي اصل 44 قانون اساسي، همهي كارهاي بيمهاي زير نظر دولت قرار گرفت. همچنين در سالهاي 1360 و 1361، تنها سه شركت بيمهي ايران، آسيا و البرز مجوز صادر كردن بيمهنامه را دريافت كردند. سپس در سال 1367 از ادغام ده شركت بيمهاي ديگر، شركت بيمهي دانا پديد آمد. از سال 1373 نيز، شركت بيمهي توسعهي صادرات كار خود را آغاز كرد و شمار شركتهاي بيمه به پنج شركت دولتي رسيد.

  تصويب "قانون تاسيس موسسات بيمه غيردولتي" در 6 شهريور1380 در مجلس شوراي اسلامي آغازي ديگر براي بيمههاي خصوصي و شكوفايي بيشتر بيمه در ايران بود. به اين ترتيب، بار ديگر شمار شركتهاي بيمهي خصوصي در ايران به بيش از دو برابر شركتهاي دولتي افزايش يافت. با اين همه، هنوز شركتهاي دولتي بيشترين سرمايهي بيمهاي را در اختيار دارند و دست كم نيمي از اين سرمايه نيز در اختيار شركت بيمهي ايران است. اميد ميرود با ابلاغ سياستهاي كلي بند ج اصل 44 قانون اساسي از سوي رهبر انقلاب، شكوفايي بيشتري را در بخش بيمهي خصوصي شاهد باشيم. بر پايهي اين سياسيتها واگذاري 80 درصد از سهام شركتهاي بيمهي دولتي، سواي بيمهي مركزي و بيمهي ايران، به بنگاههاي غيردولتي واگذار ميشود...
  *هرکس به اندازه همتش رشد می کند*

 6. #6
  کاربرسایت hrg1356 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۴-۲۰
  نوشته ها
  5,534
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 6 در 3 پست

  پاسخ : بیمه

  شركت سهامي بيمهي ايران. اين شركت دولتي در 15 آبان سال 1314 خورشيدي با سرمايهي 20 ميليون ريال بنيانگذاري شد. اين شركت توانست در همان سال نخست بيش از 62 درصد بازار بيمهي ايران را در اختيار بگيرد و سهم شركتهاي بيگانه را به 38 درصد كاهش دهد. سرمايهي كنوني آن بيش از 2 هزار ميليارد ريال است و بيش از 200 شعبه و نزديك 4 هزار نمايندگي در سراسر ايران و 12 شعبه و نمايندگي در بيرون از ايران دارد. وزارتخانهها، سازمانها و شركتهايي كه بيشتر سرمايهي آنها از آن دولت است، بايد بيمهي خود را در شركت سهامي بيمهي ايران انجام دهند...
  *هرکس به اندازه همتش رشد می کند*

 7. #7
  کاربرسایت hrg1356 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۴-۲۰
  نوشته ها
  5,534
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 6 در 3 پست

  پاسخ : بیمه

  بيمهي البرز. اين بيمه در ارديبهشت 1336 با همكاري شركتهاي انگليسي بنيانگذاري شد. سرمايهي اين شركت در آغاز 50 ميليون ريال بود كه د رهمان سال به يك ميليون ريال رسيد. اين شركت در سال 1358 ملي اعلام شد و اكنون 51 شعبه و بيش از 700 نمايندگي در سراسر ايران دارد.

  بيمهي آسيا. اين شركت در تيرماه 1338 خورشيدي به عنوان يك شركت بيمهي خصوصي بنيانگذاري شد و از سال 1358 ملي اعلام شد. اين شركت اكنون 10 سرپرستي، بيش از 60 شعبه و 400 نمايندگي در سراسر ايران دارد.

  بيمهي مركزي ايران. اين شركت در سال 1350 براي نظارت دولت بر كارهاي بيمهاي و حمايت بيمهگذاران و بيمهشوندگان بنيانگذاري شد. سرمايهي اين شركت از اندوختههاي شركت بيمهي ايران فراهم ميشود و همهي شركتهاي بيمهاي اجازهي فعاليت خود را از اين سازمان دريافت ميكنند...

  بيمهي دانا. اين شركت در سال 1368 از ادغام ده شركت بيمهي خصوصي، كه نام يكي از آنها نيز بيمهي دانان بود، به وجود آمد و ملي اعلام شد. اين شركت 5 شعبه و 134 نمايندگي در تهران و 33 شعبه و227 نمايندگي در شهرستانها دارد.
  *هرکس به اندازه همتش رشد می کند*

 8. #8
  کاربرسایت hrg1356 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۴-۲۰
  نوشته ها
  5,534
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 6 در 3 پست

  پاسخ : بیمه

  بيمههاي گوناگون

  بيمهها در دو دستهي بيمههاي بازرگاني و بيمههاي اجتماعي جاي ميگيرند. بيمهي بازرگاني، كه از آن با نام صنعت بيمه نيز ياد ميشود، خود در سه گروه بيمهي اشخاص، بيمهى دارايي(اموال) و بيمه مسووليت دستهبندي ميشوند. سرمايه گذاريهاي اقتصادي با حق بيمهها از هدفهاي اصلي اين بيمهها به شمار ميآيد. بيمههاي اجتماعي به هدف برقراري عدالت اجتماهي و رفاه نسبي براي بخش كمدرآمد جامعه طراحي شدهاند. در اين بيمهها بخشي از حق بيمه را كارمندان و كارگران از حقوق خود و بخشي از آن را كارفرمايان يا دولت پرداخت ميكنند.

  1. بيمهي اتكايي: بيمهاي است كه يك شركت بيمه نزد شركت بيمهي ديگري پيرامون قراردادي كه بسته است، ميبندد. اين بيمه از آن رو براي بيمهگر سودمند است كه با پرداختن حق بيمهي كمتري، خطر جبران خسارت را نزد شركت ديگري بيمه ميكند. يك شركت بيمه در صورتي به بيمهي خوداتكايي روي ميآورد كه موضوع بيمه خيلي مهم و خسارت احتمالي كه بايد بپردازد خيلي زياد باشد و از توان پرداخت او بيرون باشد. بيمهگر دوم چون به پرداخت كارهاي ادار و فني بيمهگر اولي نياز ندارد، سود ميبرد.

  2. بيمهي بهداشت: بيمهاي كه بر پايهي آن بيمهگذار هر ماه مبلغي به بيمهگر ميپردازد و در صورت بيماري، هزينهي پزشكي و دارو را بيمهگر ميپردازد. بيمهي بهداشت به شيوهاي نوين نخستينبار در سال 1883 به كوشش بيسمارك در آلمان بنيانگذاري شد و پس از جنگ جهاني اول در كشورهاي ديگر رايج شد. در برخي كشورها مانند انگلستان و كشورهاي اسكانديناوي، داشتن بيمهي بهداشت اجباري است.

  3. بيمهي بيكاري: بر پايهي اين بيمه، بخشي از هزينهي زندگي كارگران بيكار تا زمان آغاز به كار پرداخت ميشود. اين بيمه ممكن است اجباري يا اختياري باشد. پولي كه بيمهگر در زمان بيكاري به بيمهگذار ميپردازد، از حقوق كارگران هنگامي كه به كار ميپردازند، برداشت ميشود. اين بيمه نخستينبار در سدهي 19 ميلادي در اروپا آغاز شد.

  4. بيمهي عمر: بيمهاي كه بر پايهي آن بيمهگر در برابر حق بيمهاي كه دريافت ميكند، مبلغي را پس از درگذشت بيمهگذار به وارثان قانوني يا افرادي كه نام آنها در بيمهنامه آمده است، ميپردازد. قرار داد اين بيمه ميتواند براي همهي عمر(مادام العمر) يا براي دورهي زماني معيني بسته شود. در صورتي كه قرار داد بيمه براي دورهي زماني معيني باشد، با توجه به حق بيمهي پرداخت شده و شرايطي كه در بيمهنامه آمده است، حق بيمهها همراه با سود آن به بيمهگذار پرداخت ميشود.

  5. بيمهي حادثه: در اين شيوه از بيمه، بيمهگذار خود را در برابر حادثههايي كه ههمن است در جريان كار براي او رخ دهد، بيمه ميكند. ميزان حق بيمه بر پايهي نوع كار مشخص ميشود و از اين رو كارها را بر پايهي ميزان خطر به پنج گروه از كمخطر تا پرخطر دستهبندي كردهاند. همچنين، ميتوان همهي عضوهاي خانواده را در برابر رويداهاي ناخواستهاي كه ممكن است طي شبانهروز براي آنها رخ دهد، بيمه كرد.

  6. بيمهي دارايي: بيمهي دارايي(اموال) شيوهي پيشرفتهاي از بيمهي آتشسوزي است كه نخستين شركتهاي بيمه انجام ميدادند. در اين شيوه از بيمه داراييها فرد در برابر رويدادهاي ناخواسته بيمه ميشوند. بيمهي ساختمان، بيمهي خودرو، بيمهي كشتي، بيمهي هواپيما، بيمهي جواهرها و چيزهاي ارزشمند و هر نوع دارايي ديگر از اين دسته هستند.

  7. بيمهي خودرو: از معمولترين بيمههاي دارايي(اموال) است كه بيمهگر خوردروي خود را در برابر آسيبي كه از سوي خودروهاي ديگر به آن وارد ميشود يا زيان ناشي از آتشسوزي يا دزديده شدن خودرو، بيمه ميكند. اين بيمه علاوه بر بيمهي بدنهي خودرو، ميتوان شامل بيمهي سرنشينان خودرو نيز باشد. در مورد بيمهي خود خودرو، حق بيمه بر پايهي ارزش آن تعيين ميشود.

  8. بيمهي مسووليت: اين بيمه براي كارفرمايان، مديران، پزشكان يا كسان ديگري مناسب است كه كار آنها ممكن است باعث آسيب به افراد ديگري شود. براي نمونه، ممكن است كارفرمايي در حال ساختن ساختمان باشد و چيزي از بالاي ساختمان به رهگذر يا خودرويي برخورد كندد و آسيب برساند. اگر كارفرما بيمهي مسووليت داشته باشد، شركت بيمه زيان ناشي از آن رويداد ناخواسته را ميپردازد.

  9. بيمهي شخص ثالث: شيوهي ديگري از بيمهي مسووليت است كه زيان وارد شده از سوي بيمهگر(شخص اول) به فرد ديگري(شخص ثالث يا سوم) از سوي بيمهگذار(شخص دوم) پرداخت ميشود. براي نمونه، اگر بيمهگر با خودروي خود به رهگذر يا رانندهي خودروي ديگري آسيب برساند، بيمهگذار هزينههاي درماني شخص سوم يا ديهي او را پرداخت ميكند.

  10. بيمهي اجتماعي: برنامهي جامع بيمهي اجتماعي كه از سوي دولتها به اجرا در ميآيد تا از دستمزد بگيران و حقوق بگيران و خانوادهي آنان را در برابر رويدادهاي ناگوار و بحرانهاي اقتصادي پشتيباني شود. بخشي از حق بيمه از دستمزد كارگران و بخش ديگر از كارفرمايان و كمكهاي دولت فراهم ميشود.

  منبع:

  1. دهخدا، علياكبر. لغتنامه(واژهي بيمه)، انتشارات دانشگاه تهران، 1377

  2. مصاحب، غلامحسين. دايرهالمعارف فارسي(مقالهي بيمه). انتشارات فرانكلين، 1345

  3. محبوبي اردكاني، حسين. تاريخ موسسات تمدني جديد در ايران. انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 13764

  4. متولي، مهرشيد. بيمه(از مجموعه مقالههاي فرهنگنامهي كودك و نوجوان، به كوشش توران ميرهادي)، شركت تهيه و نشر فرهنگنامهي كودكان و نوجوانان، چاپ سو.م 1383

  5. پاركر، برتاموريس. فرهنگنامه(مقالهي بيمه). رضا اقصي و همكاران. شركت سهامي كتابهاي جيبي، 1346

  6. هونكه، زيگريد. فرهنگ اسلام در اروپا، ترجمهي مرتضي رهباني، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چاپ چهارم 1373

  7. نصر، سيد حسن. علم و تمدن در اسلام، انتشارات خوارزمي، چاپ دوم ترجمهي فارسي 1359

  8. محمدي ملايري، محمد. تاريخ و فرهنگ ايران(پيوستها1) انتشارات توس، 1379

  1. Children,s Encyclopedia Britanica. 1995

  2. Encyclopedia Americana. 1998

  3. Compton,s Encyclopedia. 1995
  *هرکس به اندازه همتش رشد می کند*

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •