[JUSTIFY]معاون سابق وزیر نفت ازاحتمال مهاجرت نفت میادین مشترک ایران به سمت عراق تا چند سال آینده خبرداد و راهکارهای جدیدی برای وصل غرامت جنگی ایران از عراق با توسعهیکپارچه میادین مشترک نفت دو کشور مطرح کرد.

سید هادی نژاد حسینیاندر گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز نگرانی از قراردادهای نفتی اخیر دولتعراق، گفت: یکی از مهمترین دلایل نگرانی از امضای این قراردادهای نفتیدولت عراق آن است که بخشی از این میادین نفت و گاز بین ایران و عراق مشترکاست و با اجرای این پروژهها، ظرف سه تا چهارسال آینده، تولید نفت عراق5/1 میلیون بشکه در روز اضافه خواهد شد.

معاون سابق وزیر نفت دردولت نهم با اشاره به اینکه تاکنون حدود 20 میدان نفتی و گازی در محدودهمرزی ایران و عراق شناسایی شده که اکثریت آنها میادین مشترک هستند، تصریحکرد: بعید می دانم برآورد دقیقی از ذخایر این میادین نفت و گاز به دستآمده باشد اما به طور قطع اکثر آنها جزو بزرگترین میادین نفتی ایران هستند.

- احتمال مهاجرت نفت ایران به سمت عراق

ویدر پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که با توجه به مشترک بودن این میادیننفتی و برای جلوگیری از مهاجرت احتمالی نفت وزارت نفت چه تمهیداتیاندیشیده شده است، بیان کرد: برای جلوگیری ازمهاجرت نفت ایران به عراق دوکشور باید بهره برداری از میادین مشترک را به صورت همزمان شروع کنند.

ویافزود: اما این کار همه مشکل را حل نمی کند زیرا هنگامی که در میادینمشترک بیش از یک بهره بردار وجود داشته باشد و هر بهره بردار سعی دارد درمحدوده جغرافیایی خود در کوتاهترین زمان، بیشترین برداشت را از میدانداشته باشد، از این رو معمولا بهره برداری از میدان نفتی به صورت بهینه وصیانتی انجام نمی شود و کل میدان آسیب می بیند که به زیان هر دو کشور است.

نژادحسینیان با اشاره به اینکه راه حل این دو مشکل توسعه یکپارچه میادین مشترکاست، اعلام کرد: به این معنا که عملیات توسعه و بهره برداری از میدان بهصورت یکپارچه انجام شود. یک پیمانکار مسئولیت توسعه کل میدان را برعهدهبگیرد و بهره برداری از میدان هم به صورت صیانتی و بهینه توسط یک تشکیلاتبه صورت مشترک انجام شود و در پایان درآمد هر طرف به نسبت سهمش در میدانپرداخت شود.

- خارجی ها در مناطق نا امن کار نفتی نمی کنند

معاونسابق امور بین الملل وزارت نفت با اشاره به اینکه باید در این باره بامقامات عراقی مذاکره کنیم و آنها را متقاعد کرد تا این روش که به نفع هردو طرف است را بپذیرند، یادآور شد: آنها باید قانع شوند که ادامه روندفعلی امکان پذیر نیست و اختلاف بر سر محدوده میادین مشترک و به تبع آننقاط مرزی، آرامش این مناطق را که شرط اولیه پیمانکاران خارجی برای اجرایعملیات توسعه است را برهم می زند زیرا کمتر پیمانکار خارجی حاضر است درمنطقه ناامن کار کند.

وی ادامه داد: به نظر من اگر ایران و عراقدر این زمینه به توافق برسند آن وقت عراق از پیمانکاران انتخاب شده درمناقصات خواهد خواست که محدوده کار خود را کل محدوده میدان نفتی یا گازیمشترک قرار دهند.

نژاد حسینیان با بیان اینکه هزینه این کار اضافیکه به پیمانکاران ابلاغ می شود توسط عراق پرداخت می شود وبه حساب غرامتجنگی گذاشته می شود، تبیین کرد: بعد از شروع بهره برداری از میادین مشترک،مابقی غرامت جنگ تحمیلی از طریق سهمیه ای از نفت استخراجی پرداخت می شود.

- سهل انگاری در دریافت غرامت جنگی از عراق

بهگزارش مهر، وی در مورد پرداخت غرامت جنگی عراق به ایران بابت تحمیل 8 سالجنگ، توضیح داد: یکی از موضوعات بسیار مهم درباره روابط ایران و عراقموضوع پرداخت غرامت جنگ تحمیلی به ایران است که به دلیل سهل انگاری و یاهر علت دبگر به فراموشی سپرده شده است.

وی تاکید کرد: عراق بر اساسقوانین بین المللی باید این غرامت را به ایران بپردازد. بسیاری از مخالفینصدام هم اکنون پستهای سیاسی آن کشور از ریاست جمهوری گرفته تا رده هایپایین تر را در اختیار دارند. اینها در دوران صدام بارها به ایران آمدهاند و حمله صدام به ایران را محکوم کرده اند.

به گفته نژادحجسینیان در شرایط فعلی به اندازه کافی مدرک برای محکومیت عراق وجود داردو اگر در این شرایط ایران نتواند حق خود را مطالبه کند قطعا بعدها توفیقبسیار کمتری خواهد داشت، از این رو هم اکنون بهترین زمان است که عراق راقانع کنیم تا با روش توسعه یکپارچه میادین مشترک، هم تولید صیانتی از اینمیادین را تضمین کرده و به امنیت مرزها کمک کنند و هم پرداخت غرامت جنگیبه ایران را آغاز کند.

- دریافت غرامت جنگی عراق با توسعه یکپارچه میادین مشترک

بهگزارش مهر، وی درتشریح جزئیات اجرایی کردن این نظریه، گفت: راهکاراجراییاین طرح دشوار نیست بعد از توافق ایران و عراق برسر این موضوع عراق میتواند از پیمانکاران پذیرفته شده در مناقصات میادین نفتی اش بخواهد محدودهکار خود را کل محدوده میادین نفتی و یا گازی مشترک با ایران قرار دهند.سهم ایران در طرح توسعه این میادین توسط عراق و به حساب غرامات جنگیپرداخت می شود. بعد از شروع بهره برداری از میدان علاوه بر سهم قانونیمشارکت ایران، درصدی از نفت تولیدی نیز بابت بقیه غرامت جنگی به ایرانتحویل شود.

به گفته معاون سابق وزیر نفت در مورد جنگ تحمیلی عراقبه ایران، خسارات جنگ به ایران برآورد شده است و اکثر مسئولین دولت عراقنیز خود شاهد جنایات صدام بوده اند. ضمن اینکه عراق ثروت خدادادی زیادی همدارد که پرداخت غرامت لطمه ای به اقتصاد این کشور نمی زند از این روامیدوارم که وصول خسارات جنگ عراق به ایران نیز در دستور کار قرار گیرد.[/JUSTIFY]