با تاخير در انتشار به روزرسانى هاى فايرفاكس، نسخه ۴‎/۰ اين مرورگر نيزكه قرار بود در سال ۲۰۱۰ منتشر شود، به اواخر اين سال يا اوايل ۲۰۱۱ موكولشد.به گزارش ايسنا، فايرفاكس ۳‎/۶ كه موزيلا تاييد كرد بود قرار است درماه دسامبر منتشر شود، تا بهار ۲۰۱۰ به تاخير افتاد.اين نسخه قرار بوددربردارنده تغييرات كوچك و برخى ابزارهاى شخصى سازى در اين مرورگر باشد كهادعا شده بود زمان شروع به كار ويندوز را ۲۵ درصد كاهش مى دهد.به روزرسانىهاى اين مرورگر بهره گيرى از شتاب سنج و همچنين پشتيبانى از ويديوى نيتيوو باز را ميسر خواهد كرد. طبق اعلام بنياد موزيلا، نسخه آزمايشى بتاىفايرفاكس در تابستان ۲۰۱۰ موجود خواهد بود.اين تاخير به گفته تحليلگرانخبر خوبى براى مايكروسافت است كه اينترنت اكسپلورر ۸ آن از زمان انتشارويندوز ۷ برخى از سهم بازارش را برگردانده است. طبق برخى ارزيابى ها،مرورگر اينترنتى مايكروسافت همچنان ۶۵ درصد از كل بازار مرورگرها را كنترلمى كند و فايرفاكس با ۲۳ درصد سهم در مكان دوم قرار دارد.