فرشتهبلوط یکی از قدیمی ترین موجودات زنده در شرق میسی سی پی است ، به اعتقادبسیاری از کارشناسان عمر این درخت بایستی بیش از1،500 سال باشد. فرشتهبلوط یکی از محبوب ترین جاذبه های توریستی درCharlestone ، کارولینایجنوبی است. طول درخت بیش از 20 متر است و قطر آننزدیک 3 متر , سایه درختفضایی نزدیک به 1600 متر مربع را در بر می گیرد