دولت انگلیس از راه سفارتخانههای خود در سه کشورمصر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی در تلاش است، با همکاری آنان،امکان ویژهای برای پخش هر چه راحتتر برنامه های شبکه ماهواره ای«بیبیسی» فارسی، اختصاص دهد.

به گزارش «تابناک» و به نقل ازمنابع خبری از کویت، تلاشهای دولت انگلیس برای در اختیار گرفتن چند کانالماهوارهای روی ماهواره عربست برای پخش برنامههای شبکه تلویزیون"بیبیسی فارسی" از سوی مقامات وزارت امور خارجه این کشور با مقاماتکشورهای عربستان، مصر و امارات متحده عربی آغاز شده است.
در همین حال،این منابع اعلام میکنند، مقامات وزارتخارجه انگلستان با شاهزاده طلال وشاهزاده ترکیبنفیصلبنعبدالعزیز تماسهای فشردهای درباره ایجادتسهیلات بر روی ماهواره عربست با استفاده از فراهم ساختن امکان بهره گیریاز شبکههای تحت امر شاهزادگان سعودی برای بخش فارسی «بیبیسی» در جریاناست.
فرستادن پارازیتها بر کانالهای «بیبیسی» فارسی و صدای آمریکاکه بر روی ماهوارههای هاتبرت و نیلست در چند روز گذشته صورت گرفته،آنان را از دستیابی ایرانیها به تکنولوژی ایجاد پارازیت بر این کانالهابسیار متعجب کرده است.
این منابع خبری همچنین اظهار میدارند، اگرایران بتواند به این گونه روی کانالهای خبری ایجاد پارازیت کند، بابهرهگیری از همین سیستم میتواند، بر رادار و سیستم ناوبری نظامی آمریکادر منطقه نیز اخلال پدید آورد.
این گزارش میافزاید: بسیاری از اهالیرسانههای جمعی عرب در منطقه بر این باورند که فشارهای رسانهای آمریکا وانگلیس توسط سازمانهای جاسوسی این کشورها هدایت میشود.

ازسوی دیگر، به دنبال قطع برنامههای شبکههای «بیبیسی» و صدای آمریکا برروی آنتنهای ماهواره، بخشهای خبری عربی «بیبیسی» و شبکه «العربیه» برحجم خبرهای خود درباره تحولات ایران افزودهاند.

گفتنیاست، شبکههای تلویزیونی غربی به ویژه آمریکا، فرانسه، انگلیس، آلمان وهمچنین بخشهای خبری کشورهای مصر، بعثیها، اردن، بحرین و به ویژه عربستانسعودی به صورت آشکاری اخبار علیه ایران را به صورت هماهنگ و یکسان شدهایپخش و گزارش میکنند.