كودكان ۲۷۰ هزار خانواده انگليسى در بخشى از طرحدولت اين كشور براى كاهش شكاف در موفقيت آموزشى ميان افراد مرفه و محروم،يك رايانه خانگى رايگان دريافت خواهند كرد.به گزارش ايسنا، خانواده هاىفقير همچنين تحت برنامه دسترسى خانگى كه سال آينده به اجرا درمى آيد ۱۲ماه استفاده رايگان از اينترنت را دريافت مى كنند؛ اين اقدام بخشى ازپيشنهاد وزيران انگليسى براى نزديك كردن استانداردها در مناطق محروم بهشمار مى رود.اين طرح براى كودكان هفت تا ۱۳ ساله اى به اجرا درمى آيد كهدر حال حاضر واجد دريافت غذاى مدرسه رايگان هستند و براى خانواده هايى كهدرآمد كمتر از ۱۶ هزار و ۴۰ پوند در سال دارند نيز آزاد خواهد بود. تصورمى شود حدود يك ميليون كودك در اين كشور در خانه هايى زندگى مى كنند كه بهاينترنت دسترسى ندارند.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]