توزيعكنندگان اصلي اين خوشبوكنندهها با استفاده از ناآگاهي مردم از اين موضوع،سعي در ترويج مفاهيم شيطان پرستي دارند و بعيد نيست چندي ديگر يكي ازرسانههاي خارجي با آب و تاب از گرايش مردم و جوانان ايراني به گروههايشيطانپرستي گزارشي تهيه كند و شاهد مثال خود را نيز اين علائم نصب شده درماشينها قرار دهد.
به گزارش شیعه آنلاین به نقل از فارس، گزارشها حكايت از ورود محمولههاي خوشبوكننده خودرو با علائم شيطان پرستي به كشور دارد.
اينخوشبوكنندهها با قيمتهاي مناسب و اسانسهاي بسيار مطبوعي عرضه شدهاند وبه دليل عدم آشنايي رانندگان با مفاهيم علائم درج شده روي آن، با استقبالقابل توجهي مواجه شدهاند.
گروههاي شيطان پرستي نيز در برخي جلسات خوداز اين موضوع ابراز رضايت كرده و خواستار هديه كردن اين خوشبوكنندهها ازسوي طرفداران اين فرقه به مردم عادي شدهاند.
به نظر ميرسد توزيعكنندگان اصلي اين خوشبوكنندهها با استفاده از ناآگاهي مردم از اين موضوع،سعي در ترويج مفاهيم شيطان پرستي دارند و بعيد نيست چندي ديگر يكي ازرسانههاي خارجي با آب و تاب از گرايش مردم و جوانان ايراني به گروههايشيطانپرستي گزارشي تهيه كند و شاهد مثال خود را نيز اين علائم نصب شده درماشينها قرار دهد.