۲۴سپتامبر ۱۹۱۴.ارتشهایآلمان بریتانیا و فرانسه در جریان جنگ جهانی اول در بلژیک با هممیجنگیدند.شب کریسمس جنگ را تعطیل میکنند تا دست کم برای چند ساعت کریسمسرا جشن بگیرند.در ارتش آلمان یکی از سربازان که سابقهء خواندن در اپرا رانیز دارد شروع به خواندن ترانه کریسمس مبارک میکند.صدای خواننده آلمانی راسربازان جبهه های دیگر میشنوند و با پرچمهای سفید به نشانه صلح از خاکریزبالا می آیند و بسوی ارتش آلمان میروند.آنشب سربازان ۳ ارتش در کنار هم شام میخورند و کریسمس را جشن میگیرند ولی هر ۳ فرمانده توافق میکنند که از روز بعد صلح شکسته شود و جنک را از سر بگیرند!

صبحروز بعد دست و دل سربازان برای جنگ نمیرفت.شب قبل آنقدر با دشمن رفیق شدهبودند که بی خیال جنگ شدند و از پشت خاکریز برای هم دست تکان میدادند!چندساعت که گذشت باز هم پرچمهای سفید بالا رفت و پس از گفتگوی
۳ نمایندهارتشها تصمیم بر این گرفته شد که برای سرگرم شدن با هم فوتبال بازیکنند.آنها آنقدر با هم رفیق میشوند که با هم عکس میگیرند و حتی آدرس خانههای خود را به همدیگر میدهند تا بعد از جنگ به کشور های هم سفر کنند!کاربه جایی میرسد که این ۳ ارتش به هم پناه میدهند و ...
تنهاچیزی که باعث میشود تا قضیه لو برود متن نامه هایی بود که سربازان برایخانواده هایشان فرستاده بودند و به آنها اطمینان داده بودند که اینجا ازجنگ خبری نیست!