فرود ایرباس با یک موتور در فرودگاه اهواز
هواپیمای ایرباس A320 بهشماره پرواز 430 متعلق به هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ،ساعت 27 دقیقهبامداد امروز فرودگاه اهواز را به مقصد تهران ترک کرد اما 20 دقیقه پس ازپرواز به علت نقص فنی موتور شماره یک به فرودگاه اهواز بازگشت و با یکموتور به سلامت فرود آمد.
واحد مرکزی خبر: یک فروند هواپیمای ایرباس به فرودگاه اهواز برگشت.

مدیرکلفرودگاه های خوزستان گفت: هواپیمای ایرباس A320 به شماره پرواز 430 متعلقبه هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ،ساعت 27 دقیقه بامداد امروز فرودگاهاهواز را به مقصد تهران ترک کرد اما 20 دقیقه پس از پرواز به علت نقص فنیموتور شماره یک به فرودگاه اهواز بازگشت و با یک موتور به سلامت فرود آمد.

منوچهر سپاسی گفت: 40 مسافر این هواپیما با اختصاص یک هواپیمای جایگزین ،ساعت 4 بامداد از اهواز به تهران منتقل شدند.