اینکهشهر پمپی از صفحه زمین با چنین بلایی محو شد، بیهدف و اتفاقی نبوده است.اسناد تاریخی نشان میدهد که این مرکز هرزگی وفساد به آنچنان فحشایی محشوربود که حتی ...

حادثهآنقدر ناگهانی روی داد که همهچیز در شهر به همان حالت که در اثنای زندگیروزمره بود دست نخورده ماند وامروز دقیقا به همان گونه که دو هزار سال پیشبودند باقی است. گویی زمانمنجمد شده است. همان طور که خدا میگوید در سنتالهی تغییر وجود ندارد«مشرکان با نهایت تأكید به خدا سوگند خوردند كه اگرپیامبرى انذاركننده بهسراغشان آید، هدایت یافته‏ترین امّتها خواهند بودامّا چون پیامبرى براىآنان آمد، جز فرار و فاصله‏گرفتن از (حق) چیزى برآنها نیفزود اینها همهبخاطر استكبار در زمین و نیرنگهاى بدشان بود امّااین نیرنگها تنها دامانصاحبانش را مى‏گیرد آیا آنها چیزى جز سنّت پیشینیانو (عذابهاى دردناكآنان) را انتظار دارند؟! هرگز براى سنّت خدا تبدیلنخواهى یافت، و هرگزبراى سنّت الهى تغییرى نمى‏یابى»(سوره فاطر 42-43)
شهرپمپی که نمایشی از انحطاط و سقوطاخلاقی امپراطوری روم بود به سر انجامیهمانند قوم لوط دچار گردید. اینشهر نیز به وسیله انفجارهای آتشفشانی کوه«وزوو» نابود شد آتشفشان وزووسمبل کشور ایتالیا و قبل از آن نشانه شهرناپل است. کوه آتشفشانی وزوواگرچه طی دو هزار سال گذشته آرام بوده است امانام آن را کوه اخطار گذاردهاند. چنین نامی به دلیل فجایع و حوادثی بودهاست که در تاریخ از این کوهبه ثبت رسیده است. فاجعه ای که برای «سدوم وعمورا» روی داد شباهت زیادیبه حوادث تخریب گر شهر پمپی داشته است. در سمتراست وزوو شهر ناپل و سمتشرق آن شهر پمپی قرار دارد. مذاب وخاکستر ناشی ازفوران آتشفشانی که دوهزار سال پیش روی داد حیات را از این شهر برچید.حادثه آنقدر ناگهانی رویداد که همه چیز در شهر به همان حالت که در اثنایزندگی روزمره بود دستنخورده ماند و امروز دقیقا به همان گونه که دو هزارسال پیش بودند باقیاست. گویی زمان منجمد شده است.

اینکهشهر پمپی از صفحه زمین با چنینبلایی محو شد، بی هدف و اتفاقی نبوده است.اسناد تاریخی نشان میدهد کهاین مرکز هرزگی و فساد به آنچنان فحشایی محشوربود که حتی فاحشه خانههاهم چنین شهرتی نداشتهاند. مردان به شکل کاملاعریان بر در فاحشه خانههامیایستادند.شهرپمپی در روز ۱۹ اوت سال ۷۹ میلادیدر پی فعالیت آتشفشانی کوه وزوو که ۲۸ساعت ادامه داشت به زیر ۶ متر کوهیاز مواد مذاب و خاکستر آتشفشانی رفت. از۲۰هزار نفر جمعیت پمپی دو هزارنفر ناپدید شدند و مابقی آرام آرام مذاب وبه تلی از مجسمههای سنگی تبدیلشدند.

مذابکوه وزوو به آنی تمامی شهر را ازنقشه منطقه جاروب کرد. جالب ترین جنبه اینحادثه آن است که هیچ کسنتوانسته است در مقابل فوران آتشفشان وحشتناک وزووبگریزد. یک خانواده درحال صرف غذا در یک لحظه تبدیل به سنگ شده اند.زوجهای بسیاری پیدا شدند کهدر حین انجام اعمال شنیع بودهاند. صورت برخیاز اجساد انسانهای سنگ شدهکه از داخل زمین کشف شده اند همچنان سالم و صحیحباقی مانده است صورت آنهاحالت گیج و منگ دارد.

مجهولترین جنبه این حادثه در اینجاستکه چگونه هزاران انسان بی آنکه چیزی بشنوندو یا ببینند منتظر میمانند تامرگ آنها را دریابد. این بعد حادثه نشانمیدهد که نابودی و محو شهر پمپیدقیقا مشابه همان حوادث ویرانگری است کهدر قرآن به آنها اشاره شده، زیراقرآن زمانی که این حوادث را بازگو میکندبه «نابودی ناگهانی» اشاره دارد.به عنوان مثال در سوره (یس) چنین توصیفیاست : همه سکنه شهر به یک لحظههلاک شدند. این وضعیت در آیه 29این سورهچنین میآید : « (بلكه) فقط یكصیحه آسمانى بود، ناگهان همگى خاموش شدند!»؛ آیه 31 سوره قمر وقتی تخریبو نابودی قوم ثمود را بازگو می کند مجدادا بهنابودی آنی اشاره میکند «مافقط یك صیحه [صاعقه عظیم‏] بر آنها فرستادیم وبدنبال آن همگى بصورت گیاهخشكى درآمدند».
مرگمردم پمپی در یک لحظه رخ داد، همانگونه که در آیات بالا نقل شد. فاجعههرچه بود،همه چیز به همان حالت اولیهو بدون تغییر باقیمانده است. در سال۱۹۹۱نیمی از این شهر از زیر خاکستربیرون کشیده شد ولی هنوز هم دو پنجم اینشهر سوخته در زیر زمین است. هرساله جمعیت زیادی از موزه طبیعی پمپی دیدنمیکنند و این شهر به یکی ازجاذبههای گردشگری ایتالیا تبدیل شده است امامتاسفانه جایی از دیده عبرتدر این نگاهها یافت نمیشود.
و دانشمندان و علمای مسیحی از
1) نوع هلاک شدن اینها (بر اثر خاکستر و مذاب و آتشفشان)
2) اینکه هیچ کس زنده نمونده از این عذاب
3)خانه های مشکل دار و آلات و نقاشی هایی که در باستان شناسی از این شهر کشفکرده اند (نقاشی های مشکل دار - نقاشی های الهه ها و خدایان مشکل دار ووسایل و غیره)
نتیجه گرفته اند که اینها در اثر عذاب هلاک شده اند.

البتهتعدادی از آثار کشف شده از این شهر رو در معرض عموم قرار نمی دن و در یکتالار سری برای نمایش افراد بالغ و ... نگهداری می کنند.
این شهر در زمان کشف شدنش هم موجی از شوک رو به همه وارد کرده بوده که بابا اینا دیگه کی بودن!!

اینکه این اجساد و کلا شهر اینقدر خوب مونده تا حالا بدلیل اینه که زیر چندین لایه مذاب و خاک مدفون شده بوده.
همچنینیکی از باستان شناسان متوجه می شه که بعضی اجساد در حال متلاشی شدن بودهاند فلذا تصمیم می گیره داخل اونها رو با گچ پر کنه و البته خیلی خوبتونسته این کارو بکنه.

نتیجه اینکه: آخر و عاقبت زندگی حیوانی رو شما می تونید به زیبایی در این عکس ها و یا موزه شهر ناپل ملاحظه کنید و حجت بر ما بیشتر تمام شد.

فاعتبروا یا اولی الابصاز
منابع:
گوگل
نمای شهر و آتشفشان

تئاتر شهر

حمام
آشپزخانه
جسد
جسد

این هم به کنج حیاط فرار کرده بوده و دستمالی جلوی صورتش گرفته بوده که بتونه در گرد و غبار تنفس کنه


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]