علي دايي مرد رکوردشکن فوتبال ايران که 9ماه پيش از تيم ملي برکنار شد، از امروز رسما دوباره به ميادين فوتبالبرمي گردد و اين بار با عنوان سرمربي تيم پرسپوليس.
بهگزارش ايسنا؛ علي دايي بي گمان مهمترين شخصيت فوتبال ايران است که درمجامع بينالمللي نيز اعتبار خاصي دارد. به مناسبت بازگشت مجدد علي داييبه فوتبال بي مناسبت نيست تا 10 رکورد برتر از رکوردهاي تاريخي اين چهرهفوتبالي را مرور کنيم:

1. بيشترين گل زده ملي در تاريخ فوتبال

مهمترين رکورد دايي ثبت بيشترين گل ملي در تاريخ فوتبال جهان است. داييابتدا رکورد پوشکاش مجاري را شکست و بهترين گلزن ملي جهان شد و سپس با بهثمر رساندن صدمين گل ملي خود اولين فوتباليست تاريخ شد که از مرز 100 گلملي گذشت. دايي اکنون با 109 گل ملي بهترين گلزن ملي دنياست و رکورد او تامدتها پايدار خواهد بود.

2. برترين گلزن تاريخ مسابقات مقدماتي جام جهاني

طبقاعلام فيفا، دايي با 35 گل زده بهترين گلزن تاريخ مسابقات مقدماتي جامجهاني است. دايي در 4 دوره حضور در اين مسابقات و در 51 بازي اين تعداد گلرا به ثمر رسانده است. دايي در مسابقات مقدماتي جامهاي جهاني 1994 ، 1998،2002 و 2006 تيم ملي ايران را همراهي کرده است.

3. برترين گلزن تاريخ جام ملتهاي آسيا

با14 گل زده بهترين گلزن تاريخ 14 دوره جام ملتهاي آسياست. در بينبازيکناني که در ادوار مختلف جام ملتهاي آسيا عنوان آقاي گلي را بدستآوردهاند، بهترين آمار مربوط به دايي است که در جام 1996 موفق شد 8 گل بهثمر برساند. اين بيشترين تعداد گل به ثمر رسيده توسط يک بازيکن در يک دورهجام ملتها است و هيچ بازيکني در سه دوره اخير جام ملتهاي آسيا به رکورداو نزديک نشد.

4. دو بار برترين گلزن ملي سال جهان

دايي درسالهاي 1996 و 2004 از سوي فدراسيون بين المللي تاريخ و آمار به عنوانبرترين گلزن ملي سال انتخاب شد. از سال 1992 که برترين گلزن ملي سالانتخاب مي شود فقط دايي دو بار اين عنوان را به دست آورده است. دايي درسال 1996 با 22 گل و در سال 2004 با 18 گل ملي برترين گلزن ملي سال فوتبالجهان شد.

5. تنها بازيکن آسيايي در بين 100 بازيکن برتر تاريخ

درماه نوامبر سال 2007 انجمن آمار فوتبال بريتانيا در کتابي با عنوانGreatest ever footballers"" صد بازيکن برتر تاريخ فوتبال جهان را با توجهبه معيارهاي آماري از جمله بازيها و گلهاي ملي معرفي کرد که در بينبازيکنان آسيايي تنها نام علي دايي ديده مي شود. دايي در اين رده بندي دررتبه 26 قرار گرفته است.

6. اولين بازيکن آسيايي حاضر در فينال ليگ قهرمانان اروپا

اولينبازيکن آسيايي است که در فينال معتبرترين ليگ باشگاهي جهان، ليگ قهرماناناروپا، حاضر بوده است. دايي در فينال 1999 اگرچه براي بايرن مونيخ بهميدان نرفت اما، بر روي نيمکت اين تيم حاضر بود و موفق به کسب عنوان نايبقهرماني ليگ قهرمانان اروپا شد. البته پارک جي سونگ کره اي در سال گذشتهاولين بازيکن آسيايي شد که حضور در ميدان اين رقابت را نيز تجربه کرد.

7. اولين ايراني قهرمان بوندس ليگا

اولينبازيکن ايراني که در يک ليگ معتبر اروپايي به مقام قهرماني دست يافته است.دايي در فصل 99 ـ 98 بوندس ليگا با تيم بايرن مونيخ قهرمان آلمان شد. بعداز دايي، هاشميان و کريمي نيز با تيم بايرن مونيخ به اين مقام دست يافتند.

8. اولين و تنها ايراني صاحب پست رسمي در فيفا

عليدايي در حال حاضر عضو کميته فوتبال فيفاست و از سال 2007 در اين کميته کهرياست آن با فرانس بکن باوئر است، حضور دارد. دايي همچنين تنها شخصيتفوتبال ايران است که در مراسم انتخاب بازيکن سال فيفا از سوي ايران حضوريافته است. دايي در سال 2004 به دعوت رسمي فيفا در مراسم اهدا جوايزبهترين هاي سال فوتبال جهان حضور يافت و جايزه بهترين بازيکن فوتسال جهانرا به فالکائو برزيلي اهدا کرد.

9. بيشترين بازي ملي در تيم ملي ايران

باانجام 149 بازي رکوردار بيشترين بازي ملي در فوتبال ايران است. دايي اولينبازيکن تاريخ فوتبال ايران است که نام خود را در باشگاه صدتايي فيفا ثبتکرد. فعلا بعيد است که در چند سال اينده بازيکني به رکورد تعداد بازيهايملي دايي دست يابد.

10. اولين بازيکن – مربي قهرمان

اولينبازيکن – مربي در تاريخ ليگ ايران بود که قهرماني ليگ را جشن گرفت. داييدر فصل 85 با تيم سايپا همزمان به عنوان بازيکن و سرمربي تيم موفق بهقهرماني در ليگ برتر شد تا اولين و تنها بازيکن – مربي در تاريخ ليگ باشدکه موفق به انجام اين مهم مي شود.