مدير عامل شركت مخابرات ايران تاكيد كرد:مابهالتفاوت قيمت سيم مسي به مشتركان اينترنت پرسرعت پرداخت ميشود ومشتركان از اين بابت نگران نباشند.

صابر فيضي در گفتوگو با فارساظهار داشت: شركت مخابرات از شركتهاي ارائه كننده خدمات اينترنت پرسرعت(PAP) خواسته است تا مدارك خود را به شركت مخابرات ارائه كنند.

ويادامه داد: پس از آنكه شركتهاي PAP مدارك خود را مبني بر اينكه بابتهزينه اجاره سيم مسي از مشتركان خود چه مقدار اخذ نمودهاند به مخابراتارائه كنند، مخابرات بر اساس مدارك، ما به تفاوت قيمت آبونمان سيم مسي رامحاسبه و پرداخت ميكند.

مدير عامل شركت مخابرات ايران با تكذيبرقم 25 ميليارد تومان اعلام شده به عنوان بدهي مخابرات به مردم گفت: اينرقم صحت ندارد و رقم حقيقي رقم كمي است كه از شركتهاي PAP نيز خواسته شدهمدارك خود را براي بازگرداندن اين رقم ارسال كنند.
وي ادامه داد: به دليل اينكه هنوز مدارك مستندي ارائه نشده، ميزان تاييد شده و دقيق اين مبلغ نيز مشخص نيست.

بهگزارش فارس، در اواخر سال 86 با مطرح شدن مسئله كاهش قيمت اينترنت، سازمانتنظيم مقررات و ارتباطات راديويي هزينه آبونمان سيم مسي را از 3 به هزارتومان كاهش داد.
بنابراين گزارش، اين مصوبه با تاخير دوساله از سويشركتهاي مخابرات به اجرا در آمد و در فاصله زماني اين دوسال همان مبلغ 3هزار تومان از سوي شركتهاي PAP به مخابرات پرداخت ميشد كه سرانجام درسال 88 اين مصوبه با دستور وزير و ابلاغ رگولاتوري اجرا گرديد.

براساساين گزارش، اين مسئله كه تكليف اين بدهي چه ميشود و آيا به مشتركاناينترنت پرسرعت بازگردانده خواهد شد يا نه، سوالي است كه براي قريب بهاتفاق مشتركان اينترنت پرسرعت ايجاد شده است.منبع خبر: ايتنا