نقص فنی و بازگشت پرواز اصفهان ـ کیش
اینهواپیما پس از حدود ده دقیقه پرواز به علت نقص فنی درموتورشماره 2 ،دوباره در باند این فرودگاه به زمین نشست. واحد مرکزی خبر: پروازشماره4006 شرکت هواپیمایی زاگرس به مقصد کیش بعد از 10 دقیقه پرواز بهعلت نقصفنی به فرودگاه اصفهان بازگشت.

مدیرکل فرودگاه بین المللی شهیدبهشتی اصفهان با بیان اینکه هواپیمای md 82 با167 مسافرحدود ساعت 12 بهمقصد کیش پروازکرده بود گفت: این هواپیما پس ازحدود ده دقیقه پرواز به علتنقص فنی درموتورشماره 2 ، دوباره در باند اینفرودگاه به زمین نشست.

سیدایرج بهشتی افزود : مسافران و کادر پرواز با سلامت کامل به تالار فرودگاه منتقل شدند.

وی گفت:این مسافران حدودساعت 15:30 با هواپیمای دیگر به مقصد کیش پرواز می کنند.