يكهفتهنامه آمريكايي طي مقالهاي به بررسيسوالات و شبهات بيپاسخ زياديپرداخت كه در سايه جار و جنجالهاي تبليغاتيغرب قرار گرفتهاند.

"جانتيفاني " روزنامهنگار و كارشناس آمريكايي طي مقالهاي درهفتهنامه"امريكنفريپرس " در رابطه با باوراندن افسانه هولوكاست نوشت:اگرچهيكسري ايرادات منطقي به اين مسئله كه تبديل به نوعي عرف و قراردادشدهوجود دارد، اما همه اين مطلب را "ميدانند " كه شش ميليون يهوديتوسطآلمانيها درجريان جنگ جهاني دوم كشته شدند.

بنابراين گزارش،در سال 1939، بطور رسمي نزديك به 15 ميليون و 700 هزاريهودي در جهان زندگيميكردند كه بعد از جنگ جهاني دوم اين تعداد به بيشاز 18 ميليون يهوديافزايش پيدا كرد. (نشريه "نيويوركتايمز كه متعلق بهيهوديان نيز هست، 22فوريه 1948 تعداد يهوديان را 18ميليون و 700 هزار نفراعلام كرده بود.)

نويسندهاين گزارش در ادامه ميپرسد: چطور از اين آمار ميتوان نتيجه گرفتكه از 15ميليون و 700 هزار يهودي روي زمين حضور داشتند، بنابر ادعاهايمطرح شده، ششميليون نفر از آنها كشته شده و تنها حدود 9 ميليون نفر باقيماندهاند؟ دراين صورت اين مطلب كه جمعيت يهوديان جهان تنها در كمتر از 9سال دو برابرشده و به 18 ميليون نفر رسيده، شاهكاري متحير كننده است.

تيفانيميافزايد: از همان ابتداي شناخته شدن افسانه هولوكاست همواره درحالي از"شش ميليون " نفر صحبت ميشد كه بنابر ادعاي خود يهوديان، چهارميليونيهودي در اردوگاه "آشويتز " با گاز مسموم شدند. در عين حال در سال1990 نيزمشخص شد كه تنها 1.5 ميليون نفر در اين اردوگاه توسط گاز مسمومشده بودندكه 2.5 ميليون نفر از آمار اوليه كمتر بود. با اين وجود و بابيتوجهي تمامبه علم رياضيات، آمار شش ميليوني اعلام شده، همچنان بدونچالش باقي مانده وكسي آن را زير سوال نميبرد!

اين گزارش ميافزايد: حتي دكتر"فرانسيزك پايپر "، رئيس موزه آشويتز هماعلام كرده بود كه اتاقهاي گازمنتسب به نازيها در حقيقت پس از جنگ،توسط شورويها جعل شده تا به عنوانابزاري تبليغاتي براي تحت فشار قراردادن آلمان مورد استفاده قرار گيرد.لازم به ذكر است كه سخنان دكتر پايپردر يك نوار ويديويي ضبط شده و موجوداست.

تيفاني با اشاره به برخي ديگر از شواهد جعلي بودن افسانههولوكاستمينويسد: "صليب سرخ جهاني "، بطور رسمي گزارش كرده بود كه تنهاكمتر از300 هزار نفر از تمامي مليتهايي كه در اردوگاههاي آلمان بازداشتبودند،به علل مختلف و از جمله كهولت سن، مردهاند. همچنين هنگامي كه صليبسرخ پساز پايان جنگ جهاني و آزادي زندانيان از هزاران زنداني اردوگاههايآلمانمصاحبه كرد و از آنها پرسيد كه آيا هيچ نشانهاي از اتاقهاي گازديدهانديا خير، پاسخ همه زندانيان، منفي بود.

اين نويسندهآمريكايي همچنين تاكيد ميكند كه از 300 هزار نفري كه صليبسرخ جهاني مرگآنها را تاييد كرده هم به سختي بيش از نيمي از آنها يهوديبودهاند. ازسوي ديگر بيشتر اين مرگ و ميرها نيز به دليل شيوع بيماريتيفوس بوده كه آنهم بر اثر شرايط جنگي بوجود آمد و جان بسياري ازآلمانيها و از جملهپزشكان، پرستاران و كاركنان اردوگاههاي اسراي جنگيرا هم گرفت.

تيفانيبا اشاره به اينكه آلمانها حتي در صدد كاهش مرگ و ميرها بودند،مينويسد:اين مرگ و ميرها براي مقامات آلماني بسيار زياد بود. بطوريكه"هنريش هيملر"، فرمانده كل بازداشتگاههاي آلمان هشتم دسامبر 1942 طيدستوري اعلام كردكه " ميزان مرگ در اردوگاهها به هر قيمتي كه هستميبايست كاهش يابد. "

اينگزارش ميافزايد: در كل اروپا كه تحت اشغال آلمان قرار داشت، 2.4ميليونيهودي زندگي ميكردند و اين در حالي بود كه پس از پايان جنگ، 3.8ميليونيهودي خواستار بهرهمندي از مزايايي شدند كه دولت آلمان به نجاتيافتگانيهودي ارايه ميكرد.

تيفاني در بخش ديگري از مقاله خود مينويسد:طبق گزارش "نيويورك تايمز "در تاريخ چهارم ژانويه 1987، "الي ويسل " كسيكه ادعا ميكرد يكي ازنجاتيافتگان هولوكاست است، رسيدن شورويها بهاردوگاه آشويتز را يك معجزهتوصيف كرد. اين در حالي است كه وي 11 آوريل1983 در سخنراني خود در"باشگاه رسانههاي ملي " واشنگتن ماجراي نجات يافتنخود را به گونهايديگر بازگو كرد و مدعي شد كه توسط ارتش آمريكا و ازاردوگاه "داكوا " نجاتيافته است!

تيفاني با به سخره گرفتن سخنانمتناقض اين مدعي نجات يافتن از اردوگاههايآلمان نازي، ميگويد: شايد ويتنها زنداني جنگ باشد كه توسط دو ارتش مختلفو از دو اردوگاه مختلف، نجاتپيدا كرد!

نويسنده اين گزارش با اشاره به ديگر داستانپردازيها دررابطه باهولوكاست نوشت: سال 1948 داستاني در رابطه با يك دختر بيچارهيهودي منتشرشد كه توسط آلمانيها به قتل رسيد. اين در حالي است كه كودكمذكور در واقعبه واسطه بيماري تيفوس درگذشته بود.

نكته جالب ديگردر مورد اين داستان آن است كه نوشتههايي كه گفته ميشودخاطرات اين كودكيهودي هستند و بر اساس آن استناد شده است كه آلمانها اينكودك را موردآزار و اذيت قرار دادهاند، با نوعي خودكار نوشته شده است كهدر دوران بعداز جنگ جهاني دوم ابداع شد! اين در حالي است كه همين خاطراتبصورت كتابي باعنوان "خاطرات آنه فرانك "، منتشر شد و علاوه بر سودآوريبسيار زيادي كهداشت موجب ترويج افسانه هولوكاست نيز شد.

اين كارشناس آمريكايي درادامه با طرح اين پرسش كه آمار شش ميليونيكشتهشدگان يهودي جنگ جهاني دوماز كجا آمده، مينويسد: در تلاش برايدانستن اين مطلب، به "ايليا ارنبرگ "،تبليغاتچي شوروي در دوران جنگ جهانيدوم ميرسيم كه بعدها در اسرائيل مرد؛در حقيقت ارنبرگ اولين كسي بود كهدر 22 دسامبر 1944 اين ارقام عجيب و غريبرا ابداع كرد.

تيفاني ادامه ميدهد: دروغهاي بزرگ ارنبرگ رواني تاآنجا پيش رفت كه موجببوجود آمدن يك جو خشن تنفر از آلمانها گشت و مرگميليونها نفر را باعثشد. همچنين نمونههاي زيادي از قتلعامهاي ارتش سرخنيز وجود دارد؛ برايمثال در يكي از جزوات اين ارتش به تاريخ اكتبر 1944آمده بود: " بكشيد!هيچ كسي در آلمان، اعم از كساني كه زنده هستند و ياآنها كه هنوز به دنيانيامدهاند، بيگناه نيست. "

نويسنده اينگزارش در انتها مينويسد: به علاوه به واسطه دروغهايهولوكاست است كه رژيمجنگطلبي مثل اسرائيل ميلياردها دلار پولمالياتدهندگان آلماني و آمريكاييو همچنين داراييهاي بوميان فلسطيني رابدست آورده است.


منبع : h[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]_________________