به يلدا، قشنگ نگاه كن. به اين سنت ديرينهي كشورچهار فصل. به مهر و دوستي كهنهاش. به طول لبخندهاي عاشقانه ي اين شب، بههر آنچه شكل در اين شب است. به اين يك دقيقه بيشتر بودن، به خرج ِمحبتهاي نهفته فكر كن و به شادي ِ بخشش رنگها. به نيت دل و عاشقي حافظ.به عشقهاي يك سالهاي فكر كن كه تنها شب يلدا فرصت وصال مييابند. بهسياهي آسمان شب و به روشنايي هلال ماه.

به يلدا، قشنگ نگاه كن و بهدل ِ يلداييات، قشنگتر... به هر آنچه در دل داري، به هر آنچه كه توانبخشش داري. به دستي از نور و به قلبي از عشق. به با هم بودن قشنگ نگاه كن.به ارزش ِ ٦٠ ثانيه بيشتر و به آسمان بلند ِامشب...

يلدا را در دلت يلدايي نگاه دار كه فرصت زندگيمان كوتاه است...

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]