كارشناسان امنيتي طي ماههاي گذشته به اين نتيجه رسيدند كه برخي كشورهابيش از ديگر كشورهاي جهان در جريان مبارزه با كرم اينترنتي Conficker تلاشميكنند. اما محققان سازمان داوطلب Shadowserver دريافتهاند كه در هر يكاز اين كشورها، كدام يك از مراكز ارايهدهنده خدمات اينترنتي بيشترين مشكلرا در جريان مقابله با اين كرم مخرب داشتهاند.

از ميان تمامرايانههاي آلوده شده به اين كرم، شركت ارايهدهنده خدمات اينترنتي ChinaTelecom چين بيش از ديگر مراكز اينترنتي اين كشور مورد حملات كرمConficker قرار گرفته است. لازم به ذكر است كه حملات اين كرم مخرب ازاواخر سال گذشته آغاز شد.

اين ISP چيني هماكنون 94 ميليون آدرسIP را تحت پوشش شبكه خود قرار داده است كه از بين آنها يك ميليون رايانهبه اين كرم اينترنتي آلوده شدهاند. اين رقم يك درصد از رايانههاي تحتشبكه خدمات اينترنتي اين شركت را شامل ميشود.

طبق گزارش منتشرشده، 14 درصد از تمام نسخههاي شناخته شده كرم Conficker در رايانههايتحت پوشش شبكه خدمات اينترنتي Chinanet مشاهده شدهاند كه اين جريان درمجموع، گستردهترين آلودگي از اين كرم را شامل ميشود. اما اين شركتبيشترين درصد رايانههاي آلوده به كرم Conficker را به خود اختصاص ندادهاست. ديگر ISPهاي كوچك كه نامشان در ليست Shadowserver آورده شده است، بيشاز 25 درصد اين آلودگيها را شامل ميشوند.

كرم اينترنتي Confickerاوايل سال جاري ميلادي توجه كارشناسان امنيتي را بهخصوص پس از حملهگسترده در اول آوريل 2009 به خود جلب كرد. گفته ميشود كه اين بزرگترينحمله امنيتي در تاريخ بوده است. زيرا Conficker بزرگترين بوتنتي است كهتاكنون در دنيا منتشر شده و كارشناسان امنيتي نگران آن هستند كه اين كرماينترنتي ميتواند حملات جديد و بيسابقهاي را ترتيب دهد.