كيبوردهاي قابل حمل زيادي وجود دارند كه در جيب جاميشوند، اما اين يكي علاوه بر جمعوجور بودن،ميتواند در روزهاي گرمتابستاني شما را باد هم بزند. يونسانگ كيم و اونسانگ پارك اين كيبورد راطراحي كردهاند كه همانند آكاردئون باز و بسته ميشود.