ماوسهاياستاندارد نزديك به 2دهه در خدمت بشريتبودهاند، اما اين باعث نميشود كهشركتها بهفكر ارتقاي آنها نباشند.اين ماوس كه نوآوري هم در آن نهفتهاست، پوستهاي ژله مانند دارد و قابلفشردن است. با داشتن اين ماوس، اگررئيستان با شما بدخلقي كرد، بهجايكوبيدن مشت روي ميز، ميتوانيد ماوسخود را فشار دهيد تا آرام شويد.