ميخواهيد هدفون خود رابهديگران بدهيد اما دلتاننميآيد بعد از آن هدفون را در گوش خودبگذاريد؟ گوشتان حساس است و ازشنيدن صدا از طريق هدفون سرتان دردميگيرد؟ چاره كار شما در دستان نكفوناست. نكفون به جاي گوش، گردن رانشانه رفته است و آنجا قرار ميگيرد. صدااز طريق نتفون به گوش ميرسد.