به گزارش بخش خبر شبكه فن آوري اطلاعات ايران ازايسنا، مك دونالد از نيمه ماه ژانويه هزينه 95/2 دلاري براي دسترسي دوساعته مشتريان به اينترنت بيسيم را در 11 هزار رستوران از 14 هزاررستوران محلياش حذف ميكند. بر اساس گزارش وال استريت ژورنال، فراهمسازيدسترسي رايگان به اينترنت با همكاري AT&T صورت ميگيرد كه اينترنتبيسيم رستورانهاي مك دونالد را تامين ميكند. مك دونالد اميدوار است باارايه اينترنت مجاني، مشتريان را به گذراندن مدت بيشتر در رستورانهاياين شركت و خريد بيشتر تشويق كند. اينترنت بيسيم رايگان مك دونالد كه دراستفاده از آن محدوديتي براي مشتريان وجود نخواهد داشت، تهديد بزرگي برايمراكز فروش قهوه خواهد بود.