تهديه هرانی با اشاره به بازدید سرزده مشایی ازنمایشگاهش ، خرید یکی از گرانترین اثار وی توسط مشایی را تکذیب کرد و گفت: آیا آقای مشایی رئیس کمیسیون فرهنگی دولت از تئاتر شهر و تمرین هاینمایش های خانه هنرمندان به صورت سرزده بازدید نکردند؟ وی د رخاتمه افزود: امیدوارم توضیحاتم کمی از بار گناهان نکرده ام کاسته باشد و تنها میگویم در این سرزمین کویری با آب دعوا نکنیم.
کاش نمی شنیدم که گفته اند آقای اسفندیار رحیم مشایی خریدار یکی از گران ترین آثار بوده است که اگر می بود من نیز باید مطلع می شدم.
وام۲۰۰ میلیون تومانی هدیه تهرانی که از وزارت ارشاد برای راه اندازینمایشگاه عکسش دریافت کرد و باعث به راه افتادن سرو صدای رسانه ای زیادیعلیه این ستاره سینمای ایران شد ، تهرانی را واداشت تا در این باره توضیحدهد و بگوید : گفته می شود بخش اعظم هزینه های نمایشگاه ابانگان از سویدولت و نهادهای وابسته به آن پرداخت شده. نقل چنین حرف هایی است که باعثمی شود با خود فکر کنم یک بار برای همیشه به این پرسش ها که ذهن عده یی رادر زمانه حاضر به خود مشغول کرده، پاسخ گویم. سوالی که نه باید به گوش منمی رسید و نه به ذهن شما خطور می کرد.
مگر در ایران زندگی نمی کنیم.مگر بخشی از زمان خود را مقابل صدا و سیمای جمهوری اسلامی صرف نمی کنیم.مگر انبوهی از همکاران سینما و تئاتر درآمدی از ساخت آثارشان با اینسازمان ندارند. مگر در سینما برای ساخت هر فیلم و تامین بودجه مجبور بهاخذ وام از بنیاد فارابی و سایر مراکز دولتی نیستیم. مگر ما برای چاپ ونشر و ساخت هر اثر هنری با وزارت ارشاد سر و کار نداریم. مگر شهروندان اینمملکت با سازمان های آب و برق و کشتیرانی و میراث فرهنگی می توانند کارینداشته باشند.
حال خوب می دانم که بسیاری از هموطنانم این روزها ازهمه چیز عصبانی هستند و هرگونه تماسی با مراکز دولتی را از سوی هنرمندان وامثال من تاب نمی آورند. اینجاست که لازم می دانم دقایقی آنها را به تاملدعوت کنم. ضمن اینکه این گروه از دوستان که بسیار هم در امور رسانه ییتوانا هستند با مروری بر موضع گیری های سیاسی و انتخاباتی در ماه هایمنتهی به انتخابات به حتم می توانند بار دیگر مواضع روشن مرا بخوانند وببینند.
هدیه تهرانی در ادامه با تاکید بر اینکه « تنها عقیده ام راگفته ام و می گویم» ،درباره استفاده از منابع تامین مالی نمایشگاه اینگونه توضیح داده است : پروژه «آبانگان» چهار سالی است که در دوری گزیدن ازسینما مرا به خود مشغول داشته بود. تعداد عکس ها زیاد بود و عذر آن را دربروشور نمایشگاه گفته ام و بعد ارائه آنها سختی های خاص خودش را داشت. درمرحله چاپ و قاب کردن مشکل اصلی هزینه های بالا بر من و سایر همکارانی کهمرا در این کار یاری کرده اند مشخص شد.
گمان ما بر این بود که چاپ وقاب کردن عکس ها، ساخت دکورها و کلیپ ها بیش از صد میلیون تومان تمام نمیشود. روزی که کار تمام شد با صورت حسابی ۱۷۰ میلیون تومانی تنها برای ساختدکور و قاب ها روبه رو شدیم.
چاره یی نداشتیم که هزینه ها را از جاییتامین کنیم. چند اسپانسر خصوصی اعلام آمادگی کردند ولی کمک مالی آنها موجبمی شد برندهای تجاری آنها را نیز تبلیغ کنیم و با خود فکر کردم این کارباعث می شود مضمون آبانگان تحت الشعاع قرار گیرد و در آن صورت نیز عده ییگمان کنند از ابتدا هدف یک کار تجاری بوده است.
در این بین بود کهمتوجه شدیم صندوق تازه تاسیسی در سازمان میراث فرهنگی شکل گرفته که برایانجام پروژه ها به هنرمندان وام می دهد. تاکید می کنم وام. چون چک هایبازپرداخت آنها هم پیش از گرفتن وام به آن صندوق به مانند هر نهاد مالیدیگر تحویل داده شد. در مذاکره با صندوق حمایت از هنرمندان آنها موافقتکردند ۸۰ میلیون تومان وام به این پروژه تعلق گیرد. البته وام، یعنی نه ۸۰میلیون نقدینگی خالص و بلاعوض. همان ابتدا ۲۰ میلیون پول را بابت هزینههای بیمه و تامین اجتماعی کم کردند.
سپس ۲۰میلیون دیگر را هم بابتچاپ کاتالوگ و راه اندازی سایت کم کردند و ماند ۴۰ میلیون تومان که هنوزهم آن را به طور کامل به ما پرداخت نکرده اند. من همه جا صادقانه گفتم ۲۲۰میلیون تومان هزینه نمایشگاه بوده؛ هزینه چاپ و ارائه عکس ها، قاب ها وکلیپ ها و دکورها و دستمزدهایی که برای حداقل ۵۰ نفر از کسانی که در اینپروژه همکاری داشتند پرداخت شد و هیچ جا نگفتم ۲۲۰ میلیون وام گرفته ام یاکمک بلاعوض و نمی دانم این تعبیرها از کجا آمده است.
تهرانی هم چنینبا اشاره به بازدید سرزده مشایی از نمایشگاهش ، خرید یکی از گرانترین اثاروی توسط مشایی را تکذیب کرد و گفت : آیا آقای مشایی رئیس کمیسیون فرهنگیدولت از تئاتر شهر و تمرین های نمایش های خانه هنرمندان به صورت سرزدهبازدید نکردند؟ وی د رخاتمه افزود : امیدوارم توضیحاتم کمی از بار گناهاننکرده ام کاسته باشد و تنها می گویم در این سرزمین کویری با آب دعوا نکنیم.


روزنامه اعتماد