سينماهای ایران به مناسبت فرارسیدن ایام عزاداری ماه محرم از عصر روز جمعه چهارم تا سهشنبه هشتم دیماه تعطیل میشوند.
محمداشرفی رئیس هیئت مدیره انجمن سینماداران به خبرنگار مهر گفت: سینماهایکشور از ساعت 17 روز جمعه چهارم دیماه تا صبح سهشنبه هشتم به مناسبتفرارسیدن ایام عزاداری امام حسین (ع) تعطیل میشوند. متاسفانه امسال طرحاکران فیلمهای مذهبی در این ایام اجرا نمیشود.
وی ادامه داد:استقبالی که در سالهای قبل از این طرح شد نشان میدهد مردم در ایامتعطیلی به مناسبت مراسم سوگواری به دیدن فیلمهای مذهبی و فرهنگی تمایلنشان میدهند. سینما میتواند مکانی فرهنگی و سالم برای گذراندن ایامفراغت در این روزها باشد و تعطیلی طولانیمدت سینماها به اقتصاد سینمایایران لطمه میزند.
اشرفی گفت: فیلمهای روی پرده حال و هوای کمدیدارند و نمیتوان انتظار داشت در یکی از مهمترین ایام عزاداری اکران آنهاادامه یابد. فیلمهایی هم که قرار است پیش از جشنواره روی پرده بروند کمدیهستند، اما دست سینمای ایران از فیلم فرهنگی و مذهبی خالی نیست و بابرنامهریزی اصولی میتوان آنها را در جدول نمایش برای ایام عزاداری قرارداد تا چراغ سینما روشن بماند.
وی افزود: در تلویزیون در سالهای اخیرشاهد تولید فیلمها و مجموعههای مختلف و متناسب با ایام مذهبی بودهایم.اما برای سینما این اتفاق نیفتاده است. میتوان با اجرای مداوم و گستردهطرح اکران فیلمهای فرهنگی و مذهبی در ایام عزاداری فضایی معنوی درسینماها به وجود آورد.خبرگزاري مهر