اینترنت افغانستان ارزانتر از ایران
[JUSTIFY]مسئولامور مالی و اجرایی یک شرکت اینترنتی با اعتقاد به گران بودن هزینهاینترنت در ایران گفت که هزینهای که شرکتهای ارایهدهنده اینترنت درکشور برای خرید اینترنت از مخابرات پرداخت میکنند، بسیار گرانتر ازقیمتهای جهانی است.

پروین شمسایی در گفتوگو با ایسنا اظهارکرد: هزینه اینترنت در کشور ما حتی نسبت به کشورهای همجوار همچونافغانستان بسیار بالاست. در این کشور قیمت اینترنت با کاربرد فیبر نوری بهیک ششم قیمت پیشین کاهش یافته است.

وی با تاکید بر اینکه گرانبودن هزینه اینترنت مشکلی اساسی برای شرکتهایISDP و کاربران است، عنوانکرد: وعدههای زیادی مبنی بر کاهش قیمت اینترنت به شرکتهایISDP داده شده،اما تاکنون این وعدهها عملی نشده است.

مسئول امور مالی و اجراییاین شرکت در زمینههدفمند کردن یارانهها و تاثیر آن بر هزینه خدماتاینترنتی نیز گفت: این طرح تاکنون در زمینه فعالیتهای ما به صورت جدیمورد بحث و بررسی قرار نگرفته و به روشنی نمیتوان گفت چه تاثیری در هزینهاینترنت خواهد داشت.[/JUSTIFY][JUSTIFY][برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][/JUSTIFY]