آي تي ايران - شركت صنايع ماشينهاي اداري ايران بهعنوان بزرگترين واحد توليدي تلويزيونهاي X.VISION و شارپ، اين امكان رابراي كليه خريداران تلويزيونهاي ايكسويژن قائل شده است كه بتوانندتلويزيونهاي السيدي مجهز به پانل كرهاي با كيفيت بالاي (A+) را مقرونبه صرفهتر تهيه كنند.

بزرگترين واحد توليدي كالاهاي مصرفي IT ايران بازار را به طور معناداري به نفع مصرفكننده داخلي متحول كرده است.

درحال حاضر قيمت تلويزيونهاي 40 اينچ رقباي XVISION در بازار كه بعضا بههمراه يك دستگاه سينماي خانگي به عنوان هديه عرضه ميشوند حدود يك ميليونو چهارصد هزار تومان است و اين درحالي است كه با حدود يك ميليون و سيصدهزار تومان ميتوان دو دستگاه تلويزيون السيدي 40 و 32 اينچ ايكس ويژنكه مجهز به پانل كرهاي با بالاترين درجه كيفي ممكن ((A+ است را خريداريكرد. بنابراين به ازاي قيمت بالاي تلويزيون 40 اينچي كه رقباي ايكس ويژندر اختيار مصرفكننده قرار داده است ميتوان دو خانه يا دو اتاق راتلويزيوندار كرد.

ورود تكنولوژيها و جديدترين نوآوريها و تاثيرآنها بر روي قيمت مدلهاي قديمي هميشه در كاهش قيمت تلويزيونها موثر بودهاست اما در حال حاضر شركت صنايع ماشينهاي اداري ايران (ماديران) به منظورمقابله با قاچاق و در راستاي حمايت از صنايع داخلي كشور و ترغيبمصرفكنندگان به خريد كالاهاي ساخت داخل براي مدت زمان محدود طرح توفانقيمت تلويزيونهاي السيدي X.VISION را اجرا كرده است. توليد انبوه وهزينههاي پايينتر عوارض گمركي توليد تلويزيون در داخل كشور نسبت بههزينههاي مشابه براي كالاهاي وارداتي نيز از ديگر عوامل كاهش قيمتتلويزيونهاي ساخت ماديران عنوان شدهاند.

يكي از فروشندگانتلويزيونهاي X.VISIONماديران از كاهش قيمتهاي انواع تلويزيون السيديX.VISION با افت 10 تا 18 درصدي خبر داد و گفت: طي ده روز گذشته قيمتتلويزيونهاي السيدي با پانل كرهاي ايكسويژن بسته به سايز و مدل آنهاكاهش يافته است.

همچنين ماديران با گستردهترين شبكه خدمات پس ازفروش در ايران شرايطي را فراهم كرده تا مشتريان تهراني و شهرستاني خود ازدريافت خدمات حرفهاي و سريع در كمتر از 2 ساعت در محل مشتري آسوده خاطرباشند.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]