استراليا با وجود نگرانى ها درباره امكان محدود شدن آزادى و موثر نبودن ف_* ل*_ ت ر، قصد دارد سيستم ف_ * ل*_ ت ر اينترنتى را براى مسدود كردن وبسايت هاى موهن و مرتبط با جنايت معرفى كند.به گزارش مهر، به كارگيرى سيستمنظارت اجبارى، استراليا را به يكى از نظارت كنندگان سخت گير اينترنت دردموكراسى هاى جهان تبديل مى كند.دولت استراليا اعلام كرده سال آيندهقانونى را براى سيستم ف_ * ل*_ ت ر معرفى مى كند تا به مردم اين كشوربهويژه كودكان براى محافظت در برابر مطالب مضر در اينترنت كمك كند.امامخالفان مى گويند اين اقدام كاربران مصمم را از اشتراك چنين محتوايىبازنداشته و ممكن است به سانسور غيرمجاز توسط مقامات افراطى منتهى شود.بهگفته وزير ارتباطات استراليا، ف_ * ل*_ ت ر در اين كشور جزء شمارى ازتدابير جديد براى تقويت محافظت آنلاين براى خانواده ها بوده و مسدود كردنمطالبى مانند هرزه نگارى كودكان، خشونت، تجاوز و محتواهاى مشابه را بههمراه دستورالعمل هاى مشروحى درباره ارتكاب جرائم يا استفاده از موادمخدرغيرقانونى مدنظر دارد.