گوگل و فيس بوك براى رقابت با خدمات محبوب Fb. me در اينترنت، ابزار كوتاهكننده آدرس راه اندازى كردند.به گزارش ايسنا، گوگل و فيس بوك كوتاه كنندهآدرس URL اختصاصى كه آدرس هاى اينترنتى طولانى را به مجموعه اى ازكاراكترهاى تصادفى كوتاه تر شده تبديل مى كند، عرضه كردند. ابزار كوتاهكننده آدرس goo.gl گوگل از طريق نوار ابزار و فيدبرنر RSS اين شركت موجودخواهد بود اما هنوز براى استفاده گسترده در دسترس نيست. كوتاه كننده آدرسfb. me فيس بوك نيز بيش تر براى استفاده در دستگاه هاى موبايل در نظرگرفته شده و هنوز معلوم نيست براى تمامى پلت فرم ها عرضه مى شود يا خير.