عرضه نسخه بتاي Chrome گوگل براي سيستمهاي عامللينوكس و Mac OS X در هفته گذشته موجب شد اين مرورگر اينترنتي از Safariاپل پيشي بگيرد و بر اساس بررسي جديد يك شركت تحقيقاتي، نام خود را بهعنوان سومين مرورگر اينترنتي محبوب دنيا ثبت كند.


شركتگوگل نسخه بتاي Chrome براي سيستمهاي عامل Mac و لينوكس را در تاريخ 8دسامبر عرضه كرد. پيش از آن فقط نسخه توسعهنيافته و اوليه اين مرورگراينترنتي در اختيار صاحبان اين دو سيستمعامل قرار گرفته بود.

شركتتحقيقاتي Net Applications در اقدام جديد خود مرورگر اينترنتي مورد علاقهبيش از 160 ميليون كاربر واحد كه ماهانه بيشتر از 40 هزار سايت اينترنتيرا مورد مشاهده قرار داده بودند، بررسي كرد. بر اساس اين تحقيق جديد مشخصشد، Chrome در يك هفته بين ششم تا دوازدهم دسامبر 4/4 درصد از بازار جهانيمرورگرهاي اينترنتي را در اختيار داشته و سومين مرورگر اينترنتي محبوبدنيا شده است كه اين رقم رشد 4/0 درصدي سهم مرورگر اينترنتي گوگل نسبت بهماه نوامبر را نشان ميدهد.

"وينس ويزاكورو"(Vince Vizzaccaro)مدير مركز Net Applications گفت كه در اين مدت سهم گوگل از بازار جهانيمرورگرهاي اينترنتي دقيقا 37/4 درصد بوده است. او توضيح داد: «واضح است كهسهم استفاده از Chrome در بازار مرورگرهاي اينترنتي افزايش يافته است».

هفتهگذشته اعلام شد كه از بين تمام دارندگان سيستمعامل Mac OS X اپل 3/1 درصدبا Chrome در اينترنت گشتوگذار كردهاند كه اين رقم از 32/0 درصد ماهنوامبر بيشتر بوده است. در اين ميان گفته شده است كه محبوبيت نسخه جديدChrome براي سيستمعامل متنباز لينوكس بيشتر از Mac بوده است. طبق آماردر روزهاي بين 6 تا 12 دسامبر، از بين تمامي صاحبان سيستمعامل لينوكس34/6 درصد با Chrome وارد اينترنت شدند كه اين رقم از 81/3 درصد ماهنوامبر بيشتر بوده است.


لينک : [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]