در مورد تعبير خواب خيلي ها گفته و نوشته اند.بشر هميشه خواب ديده و چون اين را به تجربه دريافته بود که خوابهيش بي ارتباط با زنديگيش نمي توانند باشند هميشه درصدد يافتن کليدي بود که بتواند اين در بسته را به روي او بگشايد و چراغي فرا راهش بگيرد که مجهولات را بتواند ببيند و بشناسد و تشخيص دهد.گشودن اين در و روشن کردن تاريکيها علم تعبير خواب است.
بهترين معبران انبيا و پيامبران بوده اند.از حضرت ابراهيم نوشته اند که معبر خوبي بوده و يعقوب چنان معبر آگاهي و دانايي بوده که به مصداق آيه ي شريفه وقتي يوسف به او مي گويد:«اِنّي رَأيتُ عَشَرَ کوکباً وَ الشَّمسُ وَالقَمَرُ و رَأَيتُم لي ساجِدينَ» به او مي گويد اين خواب براي ديگران باز مگو که برادرانت به نابودي تو همّت خواهند گماشت و آن شد نوشته اند و خوانده ايد.
خود يوسف مُعَبِري مسلّط بود که وقتي فرعون خواب ميبيند و براي او تعريف مي کند يوسف اطّلاع مي دهد که هفت سال قحطي پيش خواهد آمد و همين تعبير او را به عزّت مي رساند و باز خوانده ايم در زندان فرعون خواب آن دو زنداني را چگونه تعبير کرد.اولياء و معصومين نيز علم تعبير داشتند به خصوص از امام جعفر صادق عليه السلام تأويلات و تعبيرات فراوان نقل شده که
در کتب مربوطه ضبط است.مردم عادّي نيز کم و بيش با اين فن ظريف آگاهي داشته اند و خوابهايي را تعبير مي کردند و اين صرفاً مبتني بر تجربه بود.
لازم است بدانيم:
هر خواب يک قطب قوي دارد که مسائل ديگر را تحت الشّعاع قرار مي دهد.معبر بايد محور خواب را بيابد بعد به تعبير آن بپردازد.
عوامل تشکيل دهنده ي زندگي ما در خواب به صورت سمبل هايي ظاهر مي شوند در يک خواب بيست ثانيه اي ممکن است خيلي چيز ها وجود داشته باشد که در تعبير بي تأثير و فقط يک عامل مؤثر است
شما اگر خواسته باشيد خواب خود را تعبير کنيد بايد اول محور و قطب را بيابيد و روي عوامل ديگر تکيه نکنيد.
به طور کلي ما اسير عوامل مادّي زندگي هستيم.شغل،فعاليت ها روزانه،معاشرتها و گفت و گوهايي که طي روز انجام داده ايم،روابط خوانوادگي،پول کافي داشتن يا نداشتن،غذا خوردن و حتي طعم و مزه ي غذا،همه و همه در خواب ما اثر مي گذارد.خيال نکنيد وقتي خوابيده ايم و ارتباط حواس پنجگتنه ي ما با ذهن قطع گرديد از اين اسارت رهايي مي يابيم.به هيچ وجه اين طور نيست.
وقتي شب غذاي چرب و شيرين يا زياد شور و پر ادويه خورده ايد در خواب ممکن است دريا،چشمه،کاريز،آبشار و سيل و مسيل ببينيد.صبح که از خواب بيدار مي شويد به سراغ کتاب مي رويد که ببينيد تعبير ديدن سيل و چشمه در خواب چيست؟
اين درست نيست چون خواب شما رؤياي صادقانه نبوده بلکه خوابي بوده ناشي از پرخوري.چنين خوابها به هيچ وجه تعبير ندارد.
خواب شما وقتي مي تواند گوياي چيزي باشد که با تعادل جسمي و روحي خوابيده باشيد.عکس اين هم درست است يعني وقتي گرسنه باشيد خواب چلو کباب و باقلاپلو با مرغ و چيز هايي از اين دست ببينيد که البته نمي تواند تعبير داشته باشد.پس شبهايي که در کمال تعادل و توازن از نظر جسم و روح و اعصاب خوابيديد و خوابي ديديد بامداد به سراغ معبر يا خوابنامه برويد و تعبير بخواهيد.
برداشت و روابط ما نيز با چيزها ، آدمها و حيواناتي که در اطرافمان يافت مي شوند متفاوتند لذا در خواب هم تفاوتها و اختلافاتي به وجود مي آورند.
برداشت و رابطه ي ما با اشياء و اشخاص و حيوانات در تعبير اثر مي گذارد و گاه دگرگوني به وجود مي آورد،پس دريافتن معاني و تعابير بايد اين نکات را نيز مورد توجه قرار دهيد تا کليدي را که واقعاً خواب شما را باز مي کند دريابيد.
بنابراين هر خوابي تعبير نداد.بسياري از خوابهاي ما تحت شرايطي قرار مي گيرندکه فاقد ارزش و اعتبار مي شوند.به اين چنين خوابها نبايد خوشدل باشيم و نه از آنها بيم و هراس به دل راه دهيم و گرفتار تشويش و نگراني شويم.
وقتي خوابي مي بينيد و بيدار مي شويد به ساعت مراجعه کنيد و ساعت ديدن خواب را يادداشت نماييد،زيرا معبر با دانستن ساعت خواب دقيقتر مي تواند خواب شما را بشکافد و تعبير کند به طور کلّي از لحظه اي که مي خوابيم تا نيمه شب خوابي که مي بينيم کمتر داراي اعتبار است.چون در اين ساعات هنوز روح و جسم ما زير تأثير کار روزانه،فعاليت ها و گفت و گوهاي انجام شده و غذايي که خورده ايم دارد.از نيمه شب تا طلوع شپيده بامدادي خواب معتبر مي شود و اعتبار آبه تناسب هر چه از نيمه شب دور و به سحرگاه نزديک مي شويم افزايش مي يابد.
صادق ترين رؤياها خوابي است که سحرگاه مي بينيم به طوري که چون بيدار مي شويم وقت اقامه ي نماز صبح شده باشد.خواب روز به هيچ وجه عنوان تعبير ندارد.هستند کساني که بعداز ظهرها مي خوابند پا پيش از غذاي نيمروز قيلوله مي کنند.در اين مواقع اگر خوابي ببينيد تعبيري ندارد.
در ماه هاي قمري نيز سه شب نيمه ماه که قمر بدر کامي دارد خواب بيشتر از سه شب محاق ارزشمند مي تواند باشد.
خوابهاي موسمي نيز بي ارزشند.مثلاً در زمستان برف در خواب ديدن و در بهار مشاهده ي درختان پر شکوفه و گل،در پائيز برگريزان و در فصل تابستان در آب شنا کردن و ... از نوع خوابهايي است که تعبيري ندارد و چنانچه در تابستان مشاهده کرديد برف مي بارد و در سرماي سخت زمستان خانه را از شکوفه هاي سفيد و صورتي پوشيده ديديد.::اين خوابها صحت دارند::.و خوابهاي طولاني بيشتر از خوابهاي لحظه اي و تک چهره اي اعتبار دارند،مگر اينکه تک چهره ها را مکرّر ببينيد.


.::نکات قابل توجه براي تعبير خواب::.


1_رؤياي انسان در درجه اوّل حکم اطلاع رساني و آگاهي بخشي را دارد که اين شامل دو قسم از خوابها مي گردد.(رؤياي صادقانه و نمادين)که در سه مقطع گذشته و حال و آينده خواب بيننده ديده است.


2_روياي انسان به سه دسته تقسيم مي گردد:


الف) صادقانه


ب) نمادين


ج) کاذبه

3_اطلاعاتي که در خواب به بيننده داده مي شود داراي پنج محور زير است:


الف) فقط مربوط به شخص خواب بيننده است.


ب) مرتبط به شخص يا اشخاص حاضر در خواب مي باشد.


ج) بين شخص بيننده و شخص يا اشخاص حاظر در خواب باشد.


د) به هيچ يک از موضوعات پيشين مرتبط نباشد.


ه) به موضوع يا شخص يا جمعي که در خواب حاضر نيستند مرتبط مي گردد.


4_از لحاظ منفي يا مثبت يا خنثي بودن داراي پيامي گويا باشد.


5_فاکتور زمان در رؤياي صادقانه و نمادين بر محور عدد مقدّس هفت استوار است گاهي حکمت و مصلحت خداوند تعبير آن را به زمان ديگري موکول مي نمايد،لذا بعد از اينکه از خواب بيدار مي شويد از يک ثانيه ،يک دقيقه،يک ساعت،يک روز،يک هفته،يک ماه،يک سال منتظر تعبير آن باشيد و لازم است بدانيد هر انساني که داراي زباني صادق و قلبي پاک باشد زمان تعبير خواب او در بيداري به حداقل مي رسد.مگر آنکه خواست خداوند نباشد.


.::به نقل از کتاب»جن ها همه جا هستند«جلد اول»نوشته ي«سيد محمد مهدي حسيني::.