كشف زمينهاي غول پيكر در مدار ستارههاي نزديكبا اعلام كشف شش سياره «ابر زمين» در مدار ستارههاي همسايه شبه خورشيد، رقابت براي پيدا كردن سيارات شبيه به زمين در اطراف ستارههاي شبيه به خورشيد ما شديدتر شده است.


به گزارش ايسنا، كوچكترين اين سيارات پنج برابر زمين است و به دور ستارهآي موسوم به «ويرجينيس ٦١» ميگردد.


اين ستاره با چشم غير مسطح در صورت فلكي سنبله قابل رويت است.


ستاره «ويرجينيس ٦١» از زمين ٢٨ سال نوري فاصله دارد و از نظر اندازه، سن و ساير ويژگيها بسيار شبيه به خورشيد است.


دو سياره ديگر تازه كشف شده كه هر يك حدودا به اندازه سياره نپتون هستند، بخشي از خانواده ستاره «ويرجينيس ٦١ » مي باشند.


يكي ديگر از اين سيارات ٨/٧ بار بزرگتر از زمين است كه به دور ستاره «HD ١٤٦١» ميگردد.


اين ستاره نيز شبيه به خورشيد است كه ٧٦ سال نوري از زمين فاصله دارد و در صورت فلكي «ستوس» واقع است.


يك تيم بينالمللي از محققان اين منظومه سيارهاي جديد را با تركيب اطلاعات جمعآوري شده در طول چند سال رصد و مشاهده در رصدخانه كك در هاوايي و تلسكوپ آنگلواستراليايي در استراليا شناسايي كردند.