البرز:نام هرشخص برای او ازمهمترین داشته ها محسوب می شود. چه آنکه دین شریفاسلام انتخاب نام نیکو رایکی از سه حق فرزند بر والدین می داند.اغلب با شنیدن نام افراد قضاوت یاتصور ایتدایی ناخوداگاهی درباره آنانپیدا می کنیم. همین امر موجب شده برخیانقدر از فشار اجتماع و یا گوشه وکنایه افراد به ستوه بیایند که در صددتغییر نام در شناسنامه برآیند.همین کار یعنی تغییر نام افراد در شناسنامهدردسرهای بعدی از جملهاشکال در انحصار وراثت یا نقل و انتقال[JUSTIFY]
املاک و یا خودرو و ... را به دلیلثبت به نام قبلی افراد در پی دارد.
اماشاید عجیب باشد که بدانید نامافراد گاه با جنسیت انان و با کمال تاسف گاهبا انسانیت ایشان در تضاداست. ثبت احوال ایران فهرستی از این اسامی رااستخراج کرده که در زیر برخی از انها را میبینید.
توضیحاینکه در ترتیبذکر این اسامی ابتدا نام ، سپس جنسیت فرد و در نهایت محل وشهری که این نامبر افراد گذارده شده قید می شود. به عنوان مثال عبارت:اهواز، مرد، اهر بهمعنای این است که نام اهواز برای
گزارش البرز حاکی است این اسامی ازخلاصه تحقیقات مركز آمار ایران درخصوص نام های نامتعارف و عجیب و غریبایرانیان استخراج شده که تحلیلهایاماری نیز با خود به همراه دارد.

1- نام های در تضاد با جنسیت
تجزیهوتحلیل جنسیتی نام های نامتعارف نشان میدهد كه 70درصد نام هایی كهمتناسببا زنان است برای مردان و 30درصد نام هایی كه متعلق به مردان استبرای زنانبه كار گرفته شده است.
مصادیق نام ها:
مهین رضا، زن، زاهدان
سینا، زن، آمل
پری تك، مرد، میناب
ولی بانو، مرد، تهران
پریا، مرد، زابل
یاسمین خان، مرد، میانه
2- نام های جغرافیایی
ساختاربرخی دیگر از نام های نامتعارف نشان میدهد كه 70درصد از این نام ها متعلقبه مردان بوده و برگرفته از مكان های جغرافیایی است.
مصادیق نام ها:
آمریكا، زن، آبادان
اروپا، مرد، همدان
دریاقلی، مرد، شهركرد
بغداد، مرد، بندرعباس
بوشهر، مرد، ممسنی
اهواز، مرد، اهر
3- نام های زمانی
درساختاربسیاری از این نام ها، نشانه هایی از فصل، ماه، هفته، و روز دیدهمیشود.در این نمونه نیز باز هم مردها 82درصد این فراوانی را تشكیلمیدهند.
مصادیق نام ها:
امروز، مرد، میانه
تیرماه، مرد، سراب
روزعلی، مرد، شهركرد
اذان وقت، مرد، اردبیل
فوری، زن، تهران
شب چراغ، زن، ایذه
4- نام های حیوانی
ساختارایننام ها برگرفته یا تلفیقی از نام های مركب یا مستقل حیوانات است. ایننامها 80درصد متعلق به مردان و 20درصد متعلق به زنان است. تجزیه و تحلیلایناسامی نشان میدهد كه 61درصد اسامی پستانداران، 30درصد پرندگان،51درصدخزندگان است.
مصادیق نام ها:
پشه، مرد، سركان
تیله گرگ، مرد، یاسوج
سیدگرگ الله، مرد، ممسنی
ساس، مرد، شیراز
بزعلی، مرد، درگز
كلاغ، مرد، كهنوج
5- نام های نباتی
اینگونهنام ها از پسوند یا پیشوند نباتی گرفته شده است. در این بین سهم زنانبیشتراز موارد دیگر در حدود 40درصد است. تفكیك این نام ها برای مشخص شدنجنسیتبسیار مشكل است.
مصادیق نام ها:
انگور، مرد، ایرانشهر
تریاك، مرد، رامهرمز
زردآلو، مرد، خرم آباد
فلفل، مرد، ممسنی
گیلاس، زن، اردبیل
نخود، زن، میناب
6- نام های وصفی
این گونه نام ها از صفات مختف گرفته شده است. نسبت این گونه نام ها در میان مردان بیشتر از زنان است.
مصادیق نام ها:
روسپی، زن، مرودشت
قیمتی، زن، سنقر
سوخته، مرد، فارسان
فقیر، مرد، لنجان
فتنه، زن، سیرجان
قاچاق، مرد، الشتر

همچنینمجله همشهری جوان چندی پیش تعداد دیگری از اسامی عجیبایرانیان را در صفحاتخود به چاپ رساند که خواندن آن هم خوالی از لطف نیست


[/JUSTIFY][برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]