پس از 37روز از قطع پخش شبکه ماهواره ای "العالم"از روی ماهواره "عرب ست"، با رایزنی و فشار افکار عمومی و همچنین ترس ازپیگیری حقوقی "العالم"، در نهایت شرکت "بدر 4" که در ایران به "عرب ست"مشهور است، اجازه پخش دوباره این شبکه عرب زبان ایرانی را صادر کرد.

بهگزارش خبرنگار "تابناک"، گفته می شود که مذاکراتی میان مسئولان شبکه"العالم" و شرکت "بدر 4 "در جزیره کیش انجام گرفته که در نهایت منجر بهتوافق برای پخش دوباره برنامه های "العالم" بر روی ماهواره یادشده است.

همچنینبه نظر می رسد دو طرف تلاش کرده اند که برای رعایت حال یکدیگر دربارهمحتوای مذاکرات سکوت کنند.الته باید گفت که، از سرگیری پخش "العالم"دستارود مهمی برای این شبکه محسوب می شود.

بر پایه این گزارش، تمامرسانه های برون مرزی ایران از بدو تاسیس تا کنون تلاش کرده اند در اطلاعرسانی جانب احتیاط را حفظ کنند و این سیاست در خیلی از مواقع نقش آنها رادر منطقه کم رنگ کرده است. رسانه های برون مرزی ایران در سالهای گذشتهبرای فرار از اتهام جانبداری از فعالان مخالف دولت های حوزه خلیج فارس وحتی منطقه، کمترین پوشش خبری را نسبت به این گروه ها داشته اند.این درحالی بود که رسانه های ملی و برون مرزی کشورهای منطقه هر حادثه در ایرانرا با اهداف سیاسی خود پوشش خبری داده و همچنان می دهند.

اما اززمان حمله رژیم صهیونیستی به غزه که تعارض سیاست اطلاع رسانی کشورها یمنطقه به ویژه حوزه خلیج فارس با سیاست اطلاع رسانی ایران را به اوج خودرساند، "العالم" با پوشش گسترده این واقعه و عیان کردن چهره واقعی شیوخسازشکار عرب مورد بغض حاکمان منطقه قرار گرفت .در بعضی از کشورها دفاترفعال "العالم" را بستند و در بعضی از کشورها برای فعالیت "العالم" محدودیتشدید ایجاد کردند که با تعطیلی دفتر فرق چندانی نداشت .

اینمحدودیت ها نشان می داد که "العالم" توانسته است بر افکار عمومی کشورهایعربی تاثیر گذار بوده و ایران را از حالت انفعال رسانه ای در منطقه عربی وجهان اسلام خارج کند.

این گزارش می افزاید: به اقرار بسیاری ازکارشناسان عرب، "العالم" به این هم بسنده نکرده و با احتیاط تلاش کرددرباره دیگر مسائل این کشورها هم اطلاع رسانی کند که در این راه با دومشکل مواجه بود 1- تفکر مسئولان داخلی که تاکنون عادت نداشتند این نوعاطلاع رسانی ها را شاهد باشند و آن را مخصوص خبرگزاری های غربی می دانستند2- حساسیت بسیار زیاد دولت مردان منطقه به مسائل داخلی خود که حتی دربسیاری از مواقع خبرگزاری های غربی هم به علت آگاهی از این حساسیت تلاشداشته و دارند خبر خود را بسیار با احتیاط مخابره کنند.

برای نمونهدر این زمینه، "العالم" تلاش کرد تا اطلاع رسانی از مقابله مردم مصردرمخالفت با همراهی دولت آن کشور با صهیونیستها را مخابره کند.

اینمسائل موجب شد که وزرای ارتباطات کشورهای عربستان، مصر، امارات متحدهعربی، اردن، بحرین و مقامی از دولت خودگردان فلسطین در ریاض در 10 آبانماه سال جاری، از پخش "العالم" از ماهواره های "عرب ست" و "نایل ست" اظهارنارضایتی کنند.

به دنبال این واکنش در 12 آبان پخش "العالم" از رویماهواره های عربی قطع شد. عکس العمل گروه های مقاومت در برابر قطع العالمکه به صورت یک صدا آن را محکوم کردند باعث شد تا "عرب ست" به سرعت عقبنشینی کند اما مصر در میان مردم خود و گروه های مقاومت آنچنان آبروییندارد و حاضر شده است همچنان در مقابل این محکومیت ها مقاومت کند.


اماآنچه از زمان شروع به کار "العالم" تا کنون می توان برداشت کرد، رویکردجدیدی در بخش برون مرزی صدا و سیما برای استفاده بهینه از ابزار رسانه ایخود در راستای منافع ملی و آرمان های انقلاب است. با نگاهی به تعداد،بودجه و امکانات رسانه های عربی منطقه و همچنین سرمایه گذاری ویژه شبکههایی مانند "العربیه" بر مسائل ایران می توان به مظلومیت و در عین حالکارآمدی و اثرگذاری تنها شبکه خبری عرب زبان ماهواره ای "العالم" بیشتر پیبرد.