مدیر کل تربیت بدنی استان تهران دوشنبه 24/9/88 از شهریار و اماکن ورزشی بازدید نمود چهرهای ورزشی ملی پوش و قهرمانان شهرستان از اینکه جناب مدیر کل برای دیدار با ایشان خبر نشدند دلگیر هستند.حتما جناب مدیر کل میدانند که تمام قهرمانان استان تهران از شهرهای تابع میباشند و در شهر تهران خبری از سازندگی در ورزش نیست