اجرای پروژه رصد ستاره متغیر دوتایی در دی ماه

دبیر انجمن نجوم اهواز از اجرای پروژه رصد ستاره متغیر "راس الغول" به منظور آشنا کردن رصدگران با خصوصیات و مکان این ستاره در دی ماه برگزار می شود.

خسرو جعفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه فصل زمستان فرصت مناسبی برای رصد یکی از ستاره های متغیر با نام "راس الغول" است، گفت: از این رو به منظور آشنا کردن رصدگران با این ستاره پروژه رصد "راس الغول" در دی ماه اجرایی می شود.

وی مکان ستاره راس الغول را در صورت فلکی "برساووش" ذکر کرد و افزود: این ستاره یکی از معروفترین ستاره های آسمان به شمار میرود و در بازه قدری (درخشندگی) 1/2 تا 4/3 است.

جعفرزاده با بیان اینکه متغیر بودن این ستاره را منجم آماتور ایتالیایی به نام "جیمینیا مونتاناری" در سال 1667 تشخیص داد و دوره تناوب آن را ستاره شناس آماتور انگلیسی "جان گودریک" در سال 1783 به دست آورد، اظهار داشت: این ستاره شامل منظومه دوتایی است که به طور منظم به دور یکدیگر در حال گردش هستند. جدایی زاویه این دو ستاره در تلسکوپهای آماتوری قابل رویت نیست. ستاره شناسان با تجزیه و تحلیل طیف نوری این ستاره به نوع ستاره های آن پی بردند. طبق نظر ستاره شناسان یکی از آنها "غول - A" است و دیگری ستاره کم فروغ تر است که می تواند تا 80 درصد ستاره اول را بپوشاند.

وی تاکید کرد: این ستاره در بازه پنج ساعتی تغییر می کند و قدر آن به 4/3 می رسد و بعد از 5 ساعت دوباره به 1/2 باز می گردد از این رو بهترین زمان رصد این ستاره متغیر پس از این 5 ساعت است.

دبیر انجمن نجوم اهواز به نحوه رصد این ستاره اشاره کرد و ادامه داد: بهترین روش برای تخمین قدر یک ستاره متغیر استفاده از ستاره های اطراف آن مانند "بتای ذات الکرسی"، "دلتای ذات الکرسی"، "آلفای مثلث" و "کاپای مثلث" است.

جعفرزاده رسم نمودار برای رصد ستاره راس الغول را از شرایط شرکت در این رقابت دانست و خاطرنشان کرد: برای این منظور رصدگران لازم است نمودار تغییر "قدری" (درخشندگی) این ستاره را ترسیم کنند. این نمودار باید حاصل مشاهده مداوم رصدگر و تخمین قدر این ستاره باشد.