ایسکانیوز: بیماری آلزایمر با سه ویژگی اصلی کاهش تدریجی در توان شناختی، رفتاری و عملکردی شناخته میشود. به سبب فرآیند بیماریزایی، این بیماران با مشکلات عدیده رفتاری و روانی- اجتماعی روبرو هستند. این بیماری نه تنها مددجو بلکه خانواده آمریکا آنان را نیز به شدت متاثر میسازد. گفته شده سازگاری با این بیماری به یک برنامه روزانه نیازمند است. فرحناز محمدی، عضو هیات علمی و دانشجوی دکترای پرستاری در همایش آلزایمر به سخنرانی پرداخت و گفت: اگر چه داروهای فراوانی برای درمان، در دسترس و یا در حال تحقیق و تولید است ولیکن درمان های دارویی موجود به طور ویژه در کنترل علایم بیماری موفق بودهاند. وی ادامه داد: تحقیقات نشان دادهاند اتخاذ رویکرد مناسب در تدبیر همه جانبه بیماری از جایگاه ویژهای برخوردار است. یافتههای مبتنی بر مطالعات موید این حقیقت هستند که تدابیر غیردارویی در کنترل علایم و مشکلات و ارتقای کیفیت زندگی بیماران و مراقبان آنان موثرند. مبانی نظری این مداخلات درمانی بر سه نظریه استوار است: مدل مبتنی بر تامین نیازهای مددجو، مدل یادگیری رفتار، مدل محیطی کنترل آستانه استرس. محمدی تصریح کرد: از درمانهای معمول غیردارویی گوناگون موجود که بر اساس مدلهای فوق قابل استناد هستند، میتوان به هنر درمانی، آرامسازی، ماساژ درمانی، رفتار درمانی، محیط درمانی و موسیقی درمانی اشاره داشت. وی تاکید کرد: لحاظ نمودن خانواده و مراقبان بیمار در تیم درمانی به عنوان مهمترین منابع اطلاعرسانی و کنترل پیشرفت درمان و علایم بیماری آموزش و حمایت آنان از اهم امور تدبیر بیماری محسوب میشود.