تحریف تاریخ و ادعاهای جعلی در کتابهای درسی دولت باکو
درکتابهای درسی دولت باکو به 9 استان ایران، ادعای ارضی شده و حتی جالب آنکه مازندران و گیلان هم جزو آذربایجان به شمار آمدهاند!... در اینکتابها مزدک، کمونیست دانسته شده و از ازدواج با محارم به عنوان یک سنتبابکی، دفاع شده است. همچنین از دوره چنگیز و تیمور به عنوان دوران طلاییتاریخ یاد شده است![JUSTIFY]
با توجه به تحرکان مشکوک دولتباکو در تحریف تاریخ، حدود آذربایجان و اران و شروان، هم اکنون شاهد گسترشتبلیغات منفی علیه ایرانیان و چاپ کتابهای رسمی و غیر رسمی علیه تمامیتارضی ایران هستیم.
به گزارش «تابناک»، پس از فروپاشی شوروی و استقلالاران با نام جمهوری آذربایجان، جریانات ضد ایرانی با حضور شخصی به نام«ابو الفضل ایلچی بیگ»، قدرت را به دست گرفتند و دیگر بار، جریان ایرانستیزی در آن سامان آغاز شد و دستمایه این تبلیغات و جریان، همان ایدههایشرق شناسان شوروی پیشین با نگاه کمونیستی بود که تلاش میکردند با هرترفندی، بین ملت بزرگ ایران و مردم شمال ارس خطوط پررنگی ترسیم کنند تاعلاقهای به زندگی مشترک و دوستانه بین این ملت واحد جدا افتاده از همایجاد نشود.
در کتابهای درسی جمهوری آذربایجان، ادعا شده است، پانصدسال پیش کشوری به نام آذربایجان! وجود داشته که اردبیل و تبریز هم جزو آنبودند و ایرانیان از زمان کوروش (بزرگ) به این سرزمین تجاوز میکردهاند!
دراین کتابها مزدک، کمونیست دانسته شده و از ازدواج با محارم به عنوان یکسنت بابکی، دفاع شده است. همچنین از دوره چنگیز و تیمور به عنوان دورانطلایی تاریخ یاد شده است!
در کتابهای درسی دولت باکو به 9 استانایران، ادعای ارضی شده و حتی جالب این که مازندران و گیلان هم جزوآذربایجان به شمار رفتهاند!
همچنیندر کتابهای درسی و رسمی «هنر» در جمهوری آذربایجان، همه هنر ایران، آذریفرض و تعریف شده و حتی شاعران پارسی گوی چون خاقانی و نظامی گنجوی (کهزادگاهش روستای تا در تفرش است) و خواجه نصیرالدین طوسی نیز ترک تبار فرضشدهاند.
گفتنی است، آذربایجان به عنوان تاج ایران در تاریخ، هموارهنقشی سترگ در حفاظت و بقای هویت و ملیت و مذهب ایران زمین داشتهاند وآگاهی کامل و دفاع بموقع از هویت و یادآوری پیشینه واقعی تاریخی منطقه،میتواند دشمنان ایران را در ایفای توطئههای تجزیه طلبانه خود واربابانشان مأیوس کند.
آذريهاي ايراني که از ميان آنان، مردان بزرگيمانند شيخ محمد خياباني، ثقةالاسلام، ستارخان، باقر خان، شهيد باکري و …برخاسته و تا پاي جان از اسلام و تماميت ارضي ايران و آزادي آن دفاعکردهاند، ميتوانند نزدیکی هر چه بیشتر ايراني تباران آن سوي ارس را کهتا 196 سال پيش شهروندان ايران بودند، با ایران قدرتمند موجب شوند.
متن کامل این خبر را در[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] بخوانید.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][/JUSTIFY]