جديدترين استفتائات

بيرون رفتن معتكف از مسجد براى وضو مستحبى
س: آيا در هنگام اعتکاف، بيرون رفتن از مسجد به منظور گرفتن وضوى مستحبى جايز است؟
ج) خروج براى رفع حاجت و تجديد وضو اشکال ندارد.

بيرون رفتن معتکف از مسجد براى خوردن و سيگار کشيدن
س: آيا در هنگام اعتکاف، بيرون رفتن از مسجد براى خوردن و سيگار کشيدن جايز است؟ و اگر خير، آيا خوردن در داخل مسجد جايز است؟
ج) خروج براى تهيه غذاى مورد نياز و يا غذا خوردن در بيرون و استعمال دخانيات در صورت ضرورت به مقدار ضرورت اشکال ندارد. همانطور که غذا خوردن در داخل مسجد فى حد نفسه منعى ندارد.

فاش كردن اسرار بيمار براى بستگانش در موارد ضرورى
س: اگر بيمار نارضايتى خود را از افشاى بيمارى خود اعلام نمايد، ولى ضرورت درمان اقتضا مىکند که نوع بيمارى براى بستگانش فاش شود، وظيفه پزشک معالج در اين صورت چيست؟
ج) در صورتى كه نجات جان او بستگى به آن داشته باشد، لازم است.

استفاده از نخ بخيه تهيه شده از حرام گوشتان
س: استفاده پزشك از نخهاى بخيه که احياناً بعضى از آنها از اجزاى حيوانات حرام گوشت به دست آمده است، چه حکمى دارد؟
ج)‏ فى نفسه اشكال ندارد.

برهنه كردن بيمار براى حفظ حالت استريل اتاق عمل
س: آيا به خاطر حفظ فضاى استريل اتاق عمل مىتوان مجروح را برهنه کرده و از مقابل انظار پزشکان و پيراپزشکان عبور داد؟
ج) مىتوان از لباسها يا ملحفهاى که قبلاً استريل شده، بعد از بيرون آوردن لباسهاى بيمار استفاده نمود تا بيمار برهنه نباشد.

تطهير شيئ نجس با بخار آب
س: لباسها و وسايل اتاق عمل که نجس مىشوند، در قسمت استريليزاسيون (C.S.R) با فشار و بخار آب تحت شرايط خاصى استريل مىگردند، آيا اين وسايل، علاوه بر استريل شدن، پاك نيز مىشوند؟
ج) چيز نجس با بخار پاک نمىگردد.

مشاهده خون در وسايل استريل شده با بخار
س: در قسمت استريليزاسيون (C.S.R)، پس از استريل چنانچه خونى در برخى از وسايل استريل شده مشاهده شود آيا همان لباس و وسيله نجس است يا تمام وسايل و لباسها محکوم به نجاست مىباشد؟
ج) اگر در موقع ملاقات وسايل طاهر، با وسايل نجس رطوبت سرايتكننده وجود نداشته باشد نجاست منتقل نمىشود.

مسح بدن سرد شده به علت سرما
س: دست زدن به بدن بيمار يا مجروحى که به خاطر سرما، بدنش سرد گرديده است و ناگهان مىميرد و سردى آن مربوط به قبض روح نمىباشد، چه حکمى دارد؟
ج)‏ در فرض مرقوم، مس آن پس از مرگ غسل دارد.

تكهها و زوائد جدا شده از بدن
س: تکههاى گوشت و زوايدى را که در حين عمل از بيمار جدا مىگردد، چه بايد کرد؟ آيا مىتوان آنها را به زباله دان ريخت و يا بايد آنها را دفن نمود؟
ج)‏ بنابر احتياط بايد آن را در پارچهاى پيچيده و دفن نمود.

ضمان لطمات وارده شده به بيمار بدون تفريط پزشك
س: در مواردى که به علل غيرمربوط به کار پزشک (مثل اختلال در دستگاهها و رفتن برق و ...) به بيمار لطمهاى وارد مىشود، ضامن کيست؟
ج)‏ در فرض مرقوم پزشک ضامن نيست و کسى که در بررسى دستگاهها و وصل برق ذخيره و ازاين قبيل کوتاهى کرده ضامن مىباشد.

انجام جراحى ضرورى بدون رضايت بيمار
س: برخى از بيماران عاقل و بالغ که نيازمند عمل جراحى هستند، به علت ترس يا هر توجيه ديگرى حاضرند درد و رنج را تحمل نمايند، ولى تن به عمل ندهند، و اين در حالى است که پزشک مىداند که در صورت عمل نکردن، بيمار به زودى خواهد مرد يا دچار عوارض سختى خواهد شد. با اين فرض، آيا پزشک مىتواند با تصميم خود، او را عمل جراحى کند؟ اگر على رغم مخالفت بيمار، بستگان وى چنين اجازهاى را صادر کنند، تکليف پزشک چيست؟
ج)‏ اگر نجات بيمار از مرگ مستلزم عمل جراحى است، اشكال ندارد.

انجام جراحى غير ضرورى به اصرار همراهان بيمار
س: پزشکى يقين دارد که انجام گرفتن عمل جراحى روى بيمار، تاثير در زنده ماندن او ندارد، و در هر صورت، بيمار پس از مدت کوتاهى خواهد مرد. آيا پزشک جايز است بنا به اصرار همراهان بيمار يا مسئولان بيمارستان، اقدام به جراحى نمايد يا نه؟
ج)‏ با اطلاع دادن به بيمار يا همراهان او نسبت به عدم تاثير عمل، اقدام به عمل جراحى مانعى ندارد.

پژوهش در طب اسلامى
س: انجام دادن تحقيق و پژوهش در مورد حجامت و فصد (و ساير موضوعات پزشکى مشابه که در روايات موجود است)، مطابق با استانداردهاى علمى بين المللى و بررسى آمارى نتايج حاصل از آن، از نظر شرعى چه وجهى دارد؟
ج)‏ با رعايت اصول و موازين پزشکى روز بلامانع مىباشد.

كمك مرد به زن در حال زايمان
س: بفرماييد در صورتى كه زنى نباشد تا به زائو در وضع حمل كمك كند، آيا مرد مىتواند دخالت كند؟
ج)‏ اگر عدم دخالت مرد موجب تهديد حيات مادر يا كودك باشد، مانعى ندارد.

سزارين زنى كه توانايى زايمان طبيعى دارد
س: برخى از خانمهاى حامله كه مىتوانند به وضع طبيعى زايمان كنند، اصرار دارند كه سزارين شوند تا درد كمترى را تحمل كنند. در اين زمينه نظر حضرت عالى چيست؟
ج)‏ اگر ضررى براى خود مادر يا كودك نداشته باشد، منعى ندارد.

خارج كردن زود هنگام جنين از رحم مادر براى نجات جان او
س: اگر دكتر متخصص تشخيص دهد كه اگر جنين با عمل جراحى خارج شده و در دستگاه نگهدارى شود به حيات خود ادامه خواهد داد، آيا جايز است كه اقدام به عمل جراحى شود؟ آيا حكم مسأله قبل از ولوج روح و بعد از آن فرق دارد يا نه؟
ج)‏ با فرض اينكه جنين در دستگاه زنده خواهد ماند، بيرون آوردن آن اشكالى ندارد و فرقى بين قبل از ولوج روح و بعد از ولوج روح نيست.

جلوگيرى از باردارى زنى كه در معرض خطر است
س: آيا در صورتى که بچهدار شدن موجب بروز خطراتى براى مادر باشد، زن مىتواند با اذن شوهر از انعقاد نطفه جلوگيرى کند؟ بدون اذن شوهر چطور؟
ج) مانعى ندارد اما درصورتى که باردارشدن براى او خطر قابل توجه داشته وحرجى باشد بدون اذن شوهر نيز مىتواند مانع انعقاد نطفه شود.

وظيفه شخصى كه خود را عقيم كرده
س: شخصى با عمل جراحى خود را عقيم کرده، آيا واجب است دوباره خود را معالجه کند تا در صورت امکان به حالت اول درآيد؟
ج)‏ واجب نيست.

حق تقدم در عقيم كردن زوجين
س: در صورتى که بستن لولههاى زن يا مرد اجازه داده شود، حق تقدم با کدام يکى است؟
ج)‏ در صورت رعايت شروط شرعى حق تقدمى در کار نيست و از جهت تفاوت موقعيت افراد با پزشک مشورت شود.

جلوگيرى از باردارى با آى.يو.دى
س: با توجه به اينکه در قرار دادن آى.يو.دى، در حال حاضر، لمس و نظر صورت مىگيرد. آيا انجام دادن اين عمل توسط پزشک زن، جايز است؟
ج)‏ در فرض مرقوم جايز نيست مگر در مقام ضرورت.

سقط جنينى كه به نظر پزشك حتماً مىميرد
س: در صورتى كه مىدانيم مسلماً جنين بعد از تولد خواهد مرد آيا سقط درمانى جايز است؟
ج)‏ اگر تشخيص بيمارى در جنين قطعى است و داشتن و نگهداشتن چنين فرزندى موجب حرج مى‏باشد، در اين صورت جايز است قبل از دميده شدن روح، جنين را اسقاط كنند ولى بنابر احتياط، ديه آن بايد پرداخت شود.