[JUSTIFY]پساز سال ها بحث و جدل درباره سرنوشت رهبر نازی های آلمان، منابع روسی ازسوزانده شدن جسد هیتلر توسط کا. گ. ب و ریختن خاکسترهای آن در رودخانه ایدر آلمان خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامهالبیان امارات، جاسوسان کا. گ. ب در اثنای جنگ جهانی دوم (در آلمان) باکشف جسد "آدولف هیتلر" رهبر نازی های آلمان در کنار برخی دیگر از سران اینحزب، آنرا سوزانده و خاکسترهای آنرا به رودخانه ریخته اند.

بنابراسناد موثق کشف شده در روسیه، "یوری آندروپوف" رئیس وقت دستگاه جاسوسیشوروی سابق که بعدها ریاست جمهوری اتحادیه جماهیر شوروی را برعهده گرفت،شخصا دستور سوزاندن جسد هیتلر را صادر کرده است.

بر اساس ایناسناد، وی از این مسئله بیم داشته است که مکان تدفین جسد هیتلر به مکانیبرای مراجعه پیروان فاشیسم و ترویج افکار فاشیستی شود.

پیش از اینابهامات فراوانی درباره سرنوشت جسد هیتلر پس از مرگ منتشر شده بود، که بهنظر می رسد با انتشار این اسناد این شک و تردیدها از بین برود.[/JUSTIFY]