كاربران چيني براي شناسايي سايتهاي مستهجن جايزه ميگيرند!
بهگزارش بخش خبر شبكه فن آوري اطلاعات ايران از ايسنا، به نظر ميرسد ايناقدام براي شناسايي محتواي نامناسب و خلاف اخلاق عمومي، كاربران اينترنترا تشويق كرده تا هرزهنگاري آنلاين را جستوجو كنند. در عرض چند ساعت خطتلفن 24 ساعتهاي كه توسط مركز گزارش اطلاعات غيرقانوني داير شده بود، بيشاز 500 تماس دريافت كرد و همچنين 13 هزار گزارش آنلاين دريافت شد.
اينمركز به دنبال وب سايتها و سايتهاي قابل دسترسي از طريق تلفن همراه استكه حاوي مطالب مستهجن و تبليغكننده محصولات غيراخلاقي هستند.
جوايزيكه مبلغ آنها هزار تا 10 هزار يوان است، به نخستين شخصي تعلق ميگيرند كهدرباره هر وبسايت گزارش كند و كميتهاي گزارشهاي دريافتي را بررسيميكند تا مشخص شود چه جايزهاي مناسب است.

لينک : [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]