به تازگى نخستين قدم ها در جهت تولد نسخه جديدى ازWiFiبرداشته شده است. تا دو سال ديگر استانداردها ۸۰۲‎/۱۱ac تصويب خواهدشد كه قراراست سرعت ارتباطات WiFi را از نظر تئورى تا ۱ گيگابيت در ثانيهافزايش دهد. اين سرعت سه برابر بيشتر از استاندارد ۸۰۲‎/۱۱n است كه بهتازگى در حال فراگير شدن است. استاندارد جديد هنوز در مراحل مقدماتى است وممكن است با تغييراتى روبرو شود اما قرار است كه تا اواخر سال ۲۰۱۱ تكميلشده و تا دسامبر ۲۰۱۲ به تاييد نهايى برسد. بنابراين احتمالا تا دو سالديگر مى توانيد شبكه بيسيم گيگابيتى خودتان را راه اندازى كنيد. داشتنارتباط بى سيم با چنين سرعتى، وجود سيم ها را در بسيارى مكان ها كاملا بىمعنى مى كند و اين خبر خوبى براى تمام كسانى است كه از سيم هاى زيادىخوششان نمى آيد و البته سرعت زياد را هم دوست دارند.


naraenji.ir