شركت مخابرات بحرين(Batelco) اعلام كرده است كهتا 24ژانويه سال 2010 يعني 4بهمن 1388،عرضه خدمات اينترنتي دايلآپ رابهطور كامل قطع خواهد كرد.
بهگزارشطيف،در ماه ژانويه سال جاري، اين شركت انتقال از شبكه ثابت به شبكهنسلبعدNGN را بهطور كامل بهپايان رسانيد و تمام خدمات صوتي و ديتا رادريك بستر ادغام كرد؛ اين شركت اعلام كرده است در حال حاضر، فقط درحدود5درصد از مشتركانش از خدمات دايلآپ استفاده ميكنند كه اينميزانبهتدريج كاهش خواهد يافت. اين شركت پس از بهينهسازي شبكهاشتوانستخدمات اينترنتي با سرعت حداكثر 10مگابيت بر ثانيه را در اين كشورعرضه كند.

بههرحال مقايسه بحرين با كشور خودمان جالب است. دركشور ما از كل 34درصد ضريبنفوذ اينترنت در كشور، 30درصد از ديالآپاستفاده ميكنند.