ظهره وند:CTBT خطرناک تر از پروتکل الحاقي

معاهدهCTBT يا منع جامع آزمايشات هسته اي يک معاهده امنيتي و جاسوسي است اما بهنوعي خطرناک تر از پروتکل الحاقي است.ابوالفضل ظهره وند ديپلمات برجستهايراني با اشاره به اينکه قرار است يک ايستگاه لرزه نگاري مربوط به معاهدهCTBT از سوي آژانس در خاک ترکمنستان و در نزديکي مرزهاي ايران تاسيس شود،گفت: معاهده CTBT يک معاهده امنيتي و جاسوسي است و حتي خطرناک تر ازپروتکل الحاقي است.

ابوالفضل ظهره وند سفير سابق جمهوري اسلاميايران در ايتاليا در گفتگو با خبرنگار انرژي هسته اي ايرنا در پاسخ به اينسوال که چرا قرار است در نزديکي مرزهاي ايران و در خاک ترکمنستان دستگاههاي لرزه نگار مربوط به معاهده CTBT از سوي آژانس بين المللي انرژي اتمينصب شود، گفت: معاهده CTBT يا منع جامع آزمايشات هسته اي يک معاهده امنيتيو جاسوسي است اما به نوعي خطرناک تر از پروتکل الحاقي است.

اينکارشناس مسائل هسته اي تصريح کرد: معاهده CTBT محصول چند دهه بررسي فعاليتهاي جاسوسي در سطح جهان است و به موجب اين معاهده و تحت پوشش منع جامعآزمايشات هسته اي هر نوع اشاعه فعاليت هاي هسته اي کنترل و جلوگيري مي شودو به عبارتي از طريق اين معاهده مي توانند مانع فعاليت هاي صلح آميز هستهاي کشورها شوند و حتي با آزمايشات موشکي کشورها نيز مقابله کند.

سفيرسابق کشورمان در ايتاليا افزود: در واقع CTBT يک معاهده کنترلي است که درتعارض و تناقض جدي با اصل حاکميت کشورها قرار دارد. اين ايستگاه ها تحتعنوان لرزه نگاري در کشورهاي مختلف ايجاد مي شود که در ايران هم در گذشتهپنج ايستگاه را پيش بيني و حتي مکان يابي هم کرده بودند.
وي خاطرنشانساخت: با افشاي ماهيت اين ايستگاه ها و متوقف شدن فعاليت يکي از آنها کهايران را تحت کنترل قرار مي داد، آنها به اين نتيجه رسيدند که اين ايستگاهها را به صورت کمربندي به دور کشورمان در بياورند که فعلا در ترکمنستاناين ايستگاه را تعبيه کرده اند.

اين ديپلمات برجسته ايراني ادامهداد: در حال حاضر اين ايستگاه ها در ترکمنستان که نزديک ترين فاصله را باايران دارد، تعبيه شده است اما به طور يقين ايستگاه هايي نيز در برخيکشورهاي همجوار براي تکميل حلقه کنترلي خود بر فعاليت کشورها از جملهايران پيش بيني کرده اند.

اين کارشناس مسائل هسته اي با بيان اينکهمحتواي معاهده CTBT در تعارض با حاکميت ملي کشورهاست تاکيد کرد: کمتريناطلاع رساني در سطح بين الملل در رابطه با اين معاهده صورت گرفته است کهخطرناک تر از پروتکل الحاقي است.

اين کارشناس مسائل بين الملليخاطرنشان ساخت: اين معاهدات را زماني "گروه نيويورکي ها" در ايران با اينعنوان که ما با پيوستن به اين قبيل معاهدات مي توانيم از همکاري هايتکنولوژيک غرب برخوردار شويم، تبليغ مي کردند و تحت اين عنوان که ميخواهيم لرزه نگاري کنيم، کشور را تشويق مي کردند تا به اين قبيل معاهداتبپيوندد ولي ماهيت اين معاهدات افشا و اين روند متوقف شد.
وي تصريحکرد: اين ايستگاه ها به گونه اي طراحي شده که کشور محل استقرار هيچ گونهدسترسي به اطلاعات آن ندارد و اطلاعات به طور مستقيم و سريع به مرکز لرزهنگاري که در وين مستقر است ارسال مي شود.

ابوالفضل ظهره وند اضافهکرد: در وين آنها مي توانند اين اطلاعات را تجزيه و تحليل کنند. اينايستگاه ها به اندازه اي حساس است که اگر در يک کيلومتري آن يک درخت بهزمين بيافتد، لرزه اين درخت را مي توانند به وين گزارش کنند و در واقعميزان حساسيت اين نوع از ايستگاه هاي جاسوسي را نشان مي دهد.

اين کارشناس مسائل هسته اي در پايان افزود: اين ايستگاه ها تنها وظيفه لرزه نگاري ندارند و انجام وظايف متعددي را برعهده دارند.[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]