گوگل اعلام كرد اخبار را بر حسب موضوع ارائه كرده ودر اين راستا تا مدتمحدودي با روزنامههاي نيويورك تايمز و واشنگتن پستهمكاري ميكند. چنانچهاين طرح با موفقيت پيش رود، دامنه همكاري با ناشرانمختلف گسترش مييابد.

اين طرح گوگل كه "داستانهاي زنده" نامگرفته است، هماكنون توسط برخي ازروزنامهها كه محتوا را بر حسب موضوعساماندهي ميكنند اجرا ميشود. دراين دسته از روزنامهها سازماندهي جديدمطالب منجر به افزايش ترافيك ياتبليغات نشده است.

پروژه گوگل كه درحال حاضر شامل تبليغات نميشود، در آدرسlivingstories.googlelabs.com قابلدسترس است. در صورت موفقيت، ناشرانميتوانند از برنامههاي مرتبط به آن درسايتهاي خود استفاده كنند و دركنار آن نيز درآمد تبليغاتي داشته باشند.

دراين سبك از سازماندهي محتواي خبري، هر صفحه موضوع با خلاصه آغاز ميشودوسپس تصاوير و شرح وقايع بر حسب زمان وقوع فهرست شده و چند خط نخستمقالاتنيز به نمايش درميآيد. كاربر ميتواند در صورت تمايل مقالات مختلفرا كهدر يك صفحه گردآوري شده، در همان صفحه بدون خروج از سايت و مراجعهبهسايتهاي مختلف خبري مطالعه كند.

اينكه ناشران به چه نحو از اينتكنولوژي استفاده ميكنند هنوز مشخص نيست.چنين به نظر ميرسد كه ناشران وروزنامههاي مختلف كاربردها وبهرهبرداريهاي متنوعي از اين تكنولوژي بهعمل آورند.


تذکر: در ایران برای استفاده از این خدمات گوگل باید از IP غیر ایرانیاستفاده کرد! چون گوگل این خدمات جدید رو به بعضی از کشورها مثل ایراننمیده!!

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]