یکیاز مسائلی که مراجعین دادگستری زیاد با آن مواجه هستند, تفکیک دو عنواناست. برای موفقیت در دادگستری , دانستن تفاوتهای این دو عنوان خیلی موثراست:
1-دعوای کیفری مربوط به عملی است کهبرای مرتکب آن, دادگاه مجازات تعیین می کند ولی برای دعوای حقوقی دادگاهمجازاتی درنظرنمی گیرد و فقط مرتکب عمل رابه دادن حقوق قانونی دیگران یاانجام تکالیفش ملزم می سازد.
2- شکایت کیفری را درهرکاغذی میتوان نوشت و به مرجع قضایی برد ولی شکایت حقوقی حتماٌ باید درورقه مخصوصیبنام دادخواست نوشته شود والاٌ مورد پذیرش قرار نمی گیرد(ورقه دادخواست رادر داخل دادگستری ها می فروشند)
3- شکایت کیفری را برای رسیدگی بایدابتداء به مرجعی بنام دادسرا برد و بعد از انجام تحقیقات در کلانتری ودادسرا , جهت رسیدگی به دادگاه فرستاده می شود. ولی دادخواست حقوقی بایدمستقیماٌ به دادگاه برده شود.
4- شکایتهای کیفری را بدون استفادهاز وکیل هم می توان در دادگستری مطرح کرد . ولی اکثر شکایت های حقوقی بایدتوسط وکیل دادگستری مطرح شود(مثلاٌ شکایتهایی که موضوع آن مالی و بیشتر ازیک میلیون تومان است)
5- برای مطرح کردن شکایتکیفری(ازهرنوعی که باشد) فقط یک تمر 2000تومانی لازم است که در دادگستریبرروی آن زده می شود . ولی برای طرح شکایت حقوقی , باید به تناسب ارزشمالی که راجع به آن دعوا مطرح شده یک ونیم درهزار تمبر باطل کرد (مثلاٌبرای گرفتن یک طلب 10 میلیون تومانی بالغ بر 150 هزارتومان تمبر لازم است.)
6- پرونده بسیاری از شکایت هایکیفری حتی با پس گرفتن شکایت از طرف شاکی هم بسته نمی شوند(مثل شکایت راجعبه رشوه, قتل, زنا و.. ) اما شکایت های حقوقی با پس گرفتن دعوا از طرفشکایت کننده , خاتمه می یابند.
7- درشکایت های کیفری, به شکایتکننده شاکی گفته می شود, به طرف او متشاکی یا مشتکی عنه و یا متهم گفته میشود و به موضوع پرونده نیز اتهام می گویند. اما در شکایت های حقوقی , بهشکایت کننده خواهان می گویند. به طرف او خوانده گفته می شود و به موضوعپرونده هم خواسته می گویند.
8- برای دعوت کردن طرف شکایتکیفری(متهم) به دادگاه ورقه ای بنام احضاریه برای او فرستاده می شود ولیبرای دعوت کردن طرف شکایت حقوقی(خوانده) از ورقه ای بنام اخطاریه استفادهمی نمایند
9-در شکایت کیفری, اگر متهم (مشتکیعنه)به احضاریه توجه نکند و در وقت تعیین شده خود را به مرجع قضایی معرفینکند, او را جلب و به اجبار به دادگستری می برند ولی در شکایت های حقوقیاگرخوانده بموقع حاضر نشود , منتظر او نمی مانند و ممکن است حق را بهخواهان بدهند.
10- دردعواهای کیفری بدون وکیل هممی شود به حکم دادگاه اعتراض و خواستار ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظرشد ولی در دعواهای حقوقی فقط وکیل دادگستری باید بوسیله دادخواست تجید نظردرخواست تجید نظرخواهی کند.