مهريه را مي توان با يكي از دو روش زير مطالبه و دريافت كرد
1- گرفتن تاييده سند ازدواج از محضر ازدواج عقد كننده زوجين و بردن آن بهاداره ثبت اسناد همان شهر و تقاضاي وصول مهريه از دايره اجراي ثبت
2- نوشتن دادخواست مطالبه مهريه و بردن آن به دادگاه حقوقي شهر محل اقامت براي رسيدگي قضايي و گرفتن حكم الزام زوج به دادن مهريه.