اگر صادر كننده چك در موقعي كه از او شكايت مي شود بتنواند ثابت كند كه چكرا قبل از تاريخي كه برروي آن درج شده صادر كرده است،(مثلاً رسيدي ازدريافت كننده چك داشته باشد كه نشان بدهد چك را يكروز قبل از تاريخ سررسيدتحويل او داده است) ، در اين صورت صادر كننده چك را نمي توان به جرم صدورچك محاكمه و مجازات كرد . بلكه فقط مي توان از طريق حقوقي وجه چك و خساراتوارده را از او گرفت .
طبق ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي، در موارد حقوقي هم اگرصادر كننده چك از پرداخت وجه چك خودداري كند، در بازداشت نگه داشته مي شود.
طبق ماده دو قانون محكوميت هاي مالي كسي كه از پرداخت دين خود امتناع كندنيز بازداشت مي شود ولي اگر به وسيل شهود يا دلايل ديگر، اثبات كند كهندادن بدهي او بدليل نداشتن مال وتنگدستي است، بعنوان معسر شناخته شده وفوراً آزاد مي شود.