مطابق قوانين جاري اغلب كشورها، مجازات ها شخصي هستند . يعني براي ارتكاب يك جرم ،فقط شخص مجرم تحت مجازات قرار مي گيرد.