هركس عملكرد ارگانها و دستگاههاي دولتي و عمومي را خلاف قانون بداند و يادستگاههاي مزبور مقرراتي را وضع كرده باشند كه برخلاف قوانين كشور باشد،مي تواند با گرفتن يك فرم مخصوص شكايت ديوان عدالت اداري از ادارات پست ونوشتن شكايت خود در آن فرم و ارسال آن به ديوان عدالت اداري در تهران ،خواستار تغيير رفتار آن دستگاه و يا ابطال مقررات وضع شده از سوي آن شود.
مثال: اگرشهرداري يك منطقه بدون دليل قانوني از صدور پروانه ساختماني برايمالك يك ملك خودداري كند. مالك مي تواند الزام شهرداري به صدور پروانه رااز ديوان عدالت اداري درخواست نمايد.