وكالت عقدي جايز است. يعني هركدام از طرفين هروقت بخواهند مي توانندقرارداد را بهم زده و آن را خاتمه دهند. ولي با يك روش حقوقي مي توان عقدوكالت را به عقدي غيرقابل برهم زدن تبديل كرد:
اگر طرفين عقد وكالت(وكيل و موكل) در بين خودشان ، غير از وكالت عقد ديگريمانند بيع(خريد و فروش يك شيي حتي خيلي كم ارزش) منعقد كنند و در بين عقدبيع شرط كنند كه قرارداد وكالتي كه با هم دارند غيرقابل برهم زدن باشد،عقد وكالتشان بلاعزل خواهد شد. زيرا عقد بيع يك عقد لازم است (يعني طرفينبايد به آن پايبند باشند و بدون رضايت يكديگر حق برهم زدن تمام عقد ياشرايط درج شده در آن را ندارند) .
باتوجه به اينكه عزل نشدن وكيل دريك قرارداد ديگري(بيع)و خارج از قراردادوكالت شرط شده كه ازنوع لازم (غيرقابل برهم زدن) است لذا در قرارداد هايوكالت بلاعزل مي گويند(( طرفين ضمن عقد خارج لازم)) عدم عزل وكيل را شرطكرده اند.