دبیرعلمی کنگره آیتالله سید ابوالحسن اصفهانی گفت: دبیرخانه علمی این کنگرهاز یک سال پیش فعالیت خود را آغاز کرده و فرهیختگان حوزه و دانشگاه در اینامر همکاری کردند.
به گزارش شیعه آنلاین به نقل از مرکز خبر حوزه،حجةالاسلام سجادی در کنگره آیتالله سید ابوالحسن اصفهانی افزود: به همتاین دبیرخانه 11 جلد کتاب آماده شد که امروز از آن رونمایی میشود.
ویاحیای تنها کتاب فقهی آیتالله اصفهانی با حاشیه تعدادی از مراجع تقلیدو چاپ و ترجمه آن و ارایه شناختنامه جامعه از این فقیه برجسته را ازاقدامات دبیرخانه علمی کنگره برشمرد و ابراز داشت: فراخوان مقاله نیز ازسوی این دبیرخانه انجام گرفت که دههها مقاله به دبیرخانه رسید و 9 مقالهبه عنوان مقالات برگزیده و در یک مجلد به چاپ رسید.
دبیر علمی کنگرهآیتالله اصفهانی به انتشار کتاب اجارات این عالم فقید اشاره و تصریح کرد:مکاتبات و نامههای آیتالله سید ابوالحسن اصفهانی، عنوان یکی دیگر از کتبمنتشر شده است.
وی گفت: تمام کتب منتشر شده از سوی دبیرخانه علمی کنگره در قالب یک نرمافزار با عنوان خورشید مدینه منتشر شده است.