ژن ها مطابق قانون انتخاب طبیعی با هم رقابت میکنند.
مم ها عبارتند از عادت ها ؛ رفتار ها ؛ داده ها ؛ که از شخصی به شخص دیگر از طریق تقلید رونوشت برداری می شوند.مانند ژن ها.
اما مم ها مولکول های dna و ... نیستند ، بلکه ؛ داده هستند که از مغزی به مغز دیگر ؛ می جهند.
مم های برنده ِ رقابت ؛ در سرار جهان انشار میابند و ذهن ها و فرهنگ های ما را شکل میدهند.
مم ها مانند ژن ها از قانون انتخاب طبیعی استفاده میکنند.